loading

Croeso!

Croeso i wefan Llŷr Gruffydd - Aelod o'r Senedd dros Ogledd Cymru, sy'n cynnwys siroedd Wrecsam, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Conwy, Arfon ac Ynys Môn.

Defnyddiwch y wefan hon i ddysgu mwy am Llŷr, ei waith yn y Senedd a'n cymunedau lleol, ac i gysylltu os gall Llŷr fod o gymorth.


https://www.plaid.cymru/llyr_gruffydd#imprint

Newyddion diweddaraf

"Mae plant ag anghenion dysgu yn cael eu gadael i lawr gan y system"

  Dywedodd Llyr Gruffydd AS Plaid Cymru yn siambr y Senedd - "Mae gormod o blant ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu siomi gan y system." Ac aeth ymlaen i ofyn - "Gyda phlant awtistig weithiau'n aros blynyddoedd i gael eu hasesu, sut mae'r Llywodraeth yn mynd i'r afael â'r anghyfiawnder yma?" Mae pryder cynyddol bod yr holl system gymorth ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn methu. Ychwanegodd Mr Gruffydd sy'n cynrychioli Rhanbarth Gogledd Cymru yn y Senedd- "Yn aml mae'n rhaid i blant sy'n cael eu cyfeirio am asesiad aros am flynyddoedd am asesiad, a hyd yn oed pan gânt eu diagnosio, nid yw'r gefnogaeth yno i'w helpu." Yn 2018 pasiodd Llywodraeth Cymru gyfraith sy'n gwneud cefnogi ADY yn flaenoriaeth, a'i bwriad yw symleiddio'r prosesau yn ogystal ag amddiffyn hawliau plant ADY i gael y cymorth sydd ei angen arnynt.   Ychwanegodd Llyr Gruffydd - "Ar hyn o bryd, mae gormod o blant yn syrthio drwy'r rhwyd. Mae rhai yn methu â chael yr asesiad sydd ei angen arnynt, ac mae eraill yn methu â chael y cymorth mwyaf sylfaenol sydd ei angen arnynt i ffynnu. "Mae'n llawer rhy hwyr i lawer ohonyn nhw - mae blynyddoedd mwyaf tyngedfennol eu haddysg y tu ôl iddyn nhw erbyn iddyn nhw gael unrhyw fath o help." "Rwy'n galw ar y Llywodraeth i ddatrys hyn fel mater o flaenoriaeth cyn i ni golli mwy o'r genhedlaeth hon i system sydd ymhell o fod yn addas i'r diben." Mewn ymateb i Llyr Gruffydd, dywedodd Lynne Neagle, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: "Mae 'na arfer da iawn yng Nghymru, ond mae angen i ni wneud mwy i sicrhau bod y gwaith yn cael ei weithredu'n gyson ar draws Cymru, ac mae hynny'n rhywbeth rydw i'n gweithio arno ar hyn o bryd. "Mae mwy o waith i'w wneud. Rydym wedi cael adborth calonogol gan Estyn, ac ar hyn o bryd maent yn cynnal adolygiad thematig arall."  

Mae llaeth poblogaidd ger Conwy yn enghraifft wych o entrepreneuriaeth wledig

  Mae Llyr Gruffydd AS wedi galw llaethdy yn Nyffryn Conwy yn "enghraifft wych o entrepreneuriaeth wledig" ac roedd yn llawn canmoliaeth i Llaethdy Plas Isa Dairy, yn Llansanffraid, pan aeth yno ar ymweliad etholaethol. Mae gan y cwmni cynyddol beiriant gwerthu sydd wedi'i leoli ger y cae yng Nghlwb Pêl-droed Glan Conwy, sydd ychydig oddi ar yr A470, mae'n cyflenwi rownd laeth leol, yn ogystal â siopau lleol.Mae'n cynhyrchu llaeth llawn, lled-sgim a sgim, yn ogystal â llaeth mewn amrywiaeth o flasau, gan gynnwys blasau banana, siocled a mefus.   Mae'r llaethdy, sydd wedi dod yn boblogaidd iawn gyda phobl leol ers ei lansio bedair blynedd yn ôl pan benderfynodd y teulu Jones sefydlu'r hufenfa ar eu fferm yng Nglan Conwy a gwerthu'n uniongyrchol i'r cyhoedd.Buddsoddodd Rachael Jones a'i gŵr Huw mewn offer arbenigol gwerthfawr fel uned pasteureiddio, sy'n golygu y gellir pasteureiddio eu llaeth ar y fferm. Fe wnaethon nhw hefyd adeiladu estyniad mawr ar eu llaeth a gosod ystafell wedi ei hoeri - fel oergell fawr. Meddai Llŷr Gruffydd- "Roedd yn bleser ymweld â Llaethdy Plas Isa i ddarganfod mwy am y busnes a sut mae'n arloesi a gwasanaethu'r gymuned leol."Mae eu llaeth a'u hysgytlaeth yn hynod boblogaidd, a does ryfedd - mae'r blas yn fendigedig! "Mae'r hyn mae Rachael a Huw eisoes wedi'i gyflawni gyda Llaethdy Plas Isa Dairy yn enghraifft wych o entrepreneuriaeth wledig ac rwy'n edrych ymlaen at weld sut mae'r busnes yn datblygu yn y dyfodol."Maen nhw'n buddsoddi yn eu busnes, mewn pobl leol ac yn eu cymuned, sy'n wych i'w weld. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod y gymuned leol yn gallu parhau i fod yn fywiog a'u bod yn gwneud cynhyrchion iachus gwych tra eu bod wrthi. "Mae'n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i gefnogi busnesau fel hyn."  

Mae angen 'ailwampio llwyr' y gyfundrefn bathodynnau glas.

  Galwodd Llyr Gruffydd y system bresennol yn 'annheg' ac yn 'anymarferol' i nifer o bobl ag anableddau ac mae wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi datganiad yn amlinellu cynllun i ailwampio'r system. Mewn datganiad yn y Senedd yr wythnos hon dywedodd Llyr Gruffydd, Aelod Senedd rhanbarthol gogledd Cymru- "Mae'r system bresennol yn gorfodi unigolion i ailymgeisio am eu bathodynnau glas bob tair blynedd, ac mae hynny'n achosi pryder i lawer. Mae canran uchel o ddefnyddwyr bathodynnau glas sydd â chyflyrau tymor hir neu gydol oes, ac eto mae'n rhaid iddynt wneud cais bob tair blynedd am eu bathodynnau newydd. "Pam mai dim ond bob 10 mlynedd y mae angen adnewyddu pasbort neu drwydded yrru, ond eto mae angen adnewyddu bathodyn glas anabledd bob tair blynedd? Yn syml, nid yw'n deg.  Mae problem bellach gyda chymhlethdod y ffurflenni y mae angen eu llenwi, a materion hygyrchedd i ymgeiswyr gael y lluniau pasbort sydd eu hangen o photobooths" Mae cannoedd o aelodau o'r gymuned hawliau anabledd yng Ngogledd Cymru wedi codi pryderon gyda dros 1600 o gefnogwyr yn arwyddo deiseb yn galw ar y Llywodraeth i ailwampio'r broses.  Dywedodd elusen Stand North Wales o ogledd Cymru- "Gall y broses hon fod yn rhwystredig iawn, ac mae'n cymryd llawer o amser i unigolion a'u rhoddwyr gofal a chanolbwyntio'n drwm ar agweddau negyddol galluoedd unigolyn." Aeth Llyr Gruffydd ymlaen i ychwanegu- "Yn sicr, os oes gennych gyflwr gydol oes, yna dylech allu cael bathodyn glas gydol oes."  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd