loading

Croeso!

Croeso i wefan Llŷr Gruffydd - Aelod o'r Senedd dros Ogledd Cymru, sy'n cynnwys siroedd Wrecsam, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Conwy, Arfon ac Ynys Môn.

Defnyddiwch y wefan hon i ddysgu mwy am Llŷr, ei waith yn y Senedd a'n cymunedau lleol, ac i gysylltu os gall Llŷr fod o gymorth.


https://www.plaid.cymru/llyr_gruffydd#imprint

Newyddion diweddaraf

Metro o'r radd flaenaf, neu gybolfa gandifflos amwys i ogledd Cymru?

  Yr wythnos hon yn y Senedd fe heriodd Llyr Gruffydd y Llywodraeth i ddatgelu eu cynlluniau ar gyfer y rhwydwaith trafnidiaeth yng ngogledd Cymru.  Bydd y buddsoddiad o £1BN+ ym Metro De Cymru yn dod â system drafnidiaeth gyhoeddus o'r radd flaenaf, ond beth am y gogledd? Dywedodd Llyr Gruffydd AS yn y Senedd-   "Mae llawer ohonom ni yng ngogledd Cymru yn edrych yn genfigennus ar y buddsoddiad sy'n mynd i mewn i fetro de Cymru, y £1 biliwn yn ogystal ag uwchraddio gwasanaethau, sydd, wrth gwrs, i'w groesawu, ond, ar y llaw arall, mae gennym gybolfa gandifflos amwys sydd wedi'i frandio yn Fetro Gogledd Cymru sydd ond yn cysylltu gwasanaethau trên a bysiau presennol. "Mae gwasanaethau bysiau, fel y gwyddom, wedi bod yn frawd bach tlawd i'r rheilffyrdd ers amser maith, gyda gwasanaethau'n dirywio ers cyn COVID, mewn gwirionedd. Rwy'n croesawu cynigion y Llywodraeth ynghylch masnachfreinio bysiau a dod â'r afael sydd gan gwmnïau bysiau preifat ar y gwasanaethau hynny, ond er mwyn iddo weithio'n iawn, mae'n amlwg bod yn rhaid ei ariannu'n iawn.   "Aeth Llyr Gruffydd ymlaen i ofyn i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Cyfansoddiad a Swyddfa'r Cabinet - Rebecca Evans - "A allwch chi ein sicrhau heddiw y byddwch chi'n buddsoddi mwy o arian mewn gwasanaethau bysiau i sicrhau bod y ddeddfwriaeth fysiau arfaethedig mor effeithiol ag yr ydym i gyd yn gobeithio y bydd hi? Ac a allwch hefyd ein sicrhau y bydd gogledd Cymru yn cael ei sleisen deg o'r gacen?"   Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet yn benodol ar fater masnachfreinio bysiau - "Yn anffodus, nid wyf yn gallu dweud mwy o ran y cyllid ar gyfer masnachfreinio bysiau yn y dyfodol, dim ond oherwydd nad ydym wedi cael y trafodaethau hynny eto, nid ydym eto wedi cael ein setliad gan Lywodraeth y DU. Nid ydym wedi dechrau cyfnod adolygu gwariant o'r math hwnnw eto. Ond byddwn yn ystyried pwysigrwydd gwasanaethau bysiau, wrth i ni gychwyn ar y trafodaethau hynny."  

Dathlu pen-blwydd Ysgol Pentrecelyn yn y Senedd!

  Heddiw yn y Senedd cafodd Llyr Gruffydd y cyfle i ddymuno Penblwydd Hapus i Ysgol Pentrecelyn.   Dyma'r hyn ddywedodd Llyr yn Siambr y Senedd-   "Llongyfarchiadau i Ysgol Pentrecelyn ar ddathlu ei phenblwydd yn 150 mlwydd oed yr wythnos yma.   Fel cyn-riant a Llywodraethwr yno ar hyn o bryd, dwi ishe nodi’r garreg filltir nodedig yma i’r ysgol fechan wledig hon yn Nyffryn Clwyd.   Agorwyd Ysgol Pentrecelyn ar 11eg Mai 1874 gyda 34 o blant ar y gofrestr a Mr Owen Henry Owen, Gaerwen yn bennaeth.  Sarah Ann Winter o Siop Pentrecelyn oedd yr enw cyntaf ar y gofrestr a Grace Jones, Fron Isa oedd yr ail.   Ac mae ‘na filoedd o ddisgyblion wedi dilyn yn ôl eu traed nhw ar y gofrestr ers hynny. Pobl fel yr actorion Rhys Ifans a’i frawd Llyr Ifans, yr actores Victoria Pugh, y pianydd rhyngwladol Teleri Sian a’r cantorion nodedig Sera Baines ac Elis Jones – sydd hefyd gyda llaw yn bencampwr byd ar saethu colomennod clai’r– i enwi dim ond rhai o’i chyn-ddisgyblion!   Ac mae’r ysgol yn dal i fynd o nerth i nerth, gyda arolwg disglair gan Estyn llynedd yn amlygu bod Ysgol Pentrecelyn yn ysgol ragorol sy’n darparu addysg a phrofiadau dysgu o ansawdd uchel i’w disgyblion.   Fe gafwyd cyngerdd dathlu gyda channoedd lawer yn dod iddi rai wythnosau nol ac mi fydd yna ddiwrnod dathlu a pharti penblwydd mawr yn cael ei gynnal yn yr ysgol ddydd Sadwrn yma.   Fel ysgrifennodd Gareth Neigwl yn ei englyn bendigedig:   A’i haddysg imi’n wreiddyn – hyd fy oes, I’w hiard fach rwy’n perthyn; Lle bo’r daith daw llwybrau dyn Yn ôl i Bentrecelyn.   Penblwydd hapus i Ysgol Pentrecelyn gan bawb yn Senedd Cymru!"

Llywodraeth Cymru'n cytuno i ofynion Plaid Cymru i ohirio cynllun ffermio

Ddydd Mawrth, Mai 14eg mewn datganiad gan Huw Irranca Davies AS - Ysgrifennydd newydd y Cabinet sy'n gyfrifol am faterion gwledig - y bydd y Cynllun Ffermio Cynaliadwy dadleuol yn cael ei wthio yn ôl y flwyddyn. Yn hytrach na dechrau yn 2025, bydd y cynllun nawr yn dod i rym yn 2026 wedi pwysau cyson gan Llyr Gruffydd a Phlaid Cymru. Mae'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) wedi denu llawer o feirniadaeth gan y diwydiant ffermio ers ei gyhoeddiad. Mae'r undebau ffermio a'r gymuned amaeth ehangach wedi bod yn llafar wrth fynegi eu pryderon i'r cynlluniau, gyda phryder eang gyda'r cynlluniau i blannu 10% o dir fferm gyda choed yn denu beirniadaeth. Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Llyr Gruffydd AS yn ei rôl fel llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig: "Rwy'n falch ein bod, drwy gytundeb cydweithredu Plaid Cymru gyda Llywodraeth Cymru, wedi sicrhau mwy o amser i gael y Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn iawn."Rwyf wedi dadlau ers tro bod rhuthro bendramwnwgwl i gynllun a fydd yn effeithio cenedlaethau o ffermio yn anghyfrifol ac yn ffôl. Mae gennym gyfle nawr i gymryd cam yn ôl a gwneud y newidiadau angenrheidiol a fydd yn sicrhau bod y diwydiant yn prynu i mewn a chynllun mwy cynaliadwy ar gyfer ffermio ac ar gyfer natur.  "Rwyf wedi bod yn gyson o'r diwrnod cyntaf bod cyflawni'r holl newidiadau a nodwyd gan y Llywodraeth yn y raddfa amser a ddarparwyd yn afrealistig, yn enwedig gyda'r angen i wrando ac ymateb i bryderon ffermwyr. Mae angen oedi blwyddyn yn fawr a bydd o ryddhad i lawer. "Rwy'n falch ein bod heddiw wedi gweld Ysgrifennydd y Cabinet yn cymryd agwedd bragmatig a synhwyrol tuag at y Cynllun Ffermio Cynaliadwy, a bod llawer o alwadau Plaid Cymru nid yn unig wedi cael gwrandawiad ond wedi cael eu cyflawni."  

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd