Ysbrydoliaeth o Affrica i wella pridd Cymru

Alwyn Hughes yn esbonio'r cynllun i Llyr Gruffydd AS a'r cynghorydd Wyn Jones

Mae ffermwr o Gymru wedi ei ysbrydoli o arferion ffermio newydd yn Affrica i newid y ffordd y mae'n rheoli ei dir yn Nyffryn Conwy

Dywedodd Alwyn Hughes sy'n ffermio yn Llwynau ger Capel Garmon, fod cloi'r Covid wedi ei ysgogi i edrych eto ar sut mae'n rheoli ei fferm ucheldirol.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

COP 26 a Chymru

Llyr Gruffydd AS

Bydd Llyr Gruffydd AS a Chadeirydd Pwyllgor Hinsawdd y Senedd yn mynychu CoP26 ynghyd â 9 Aelod arall. Yma mae'n amlinellu'r hyn yr hoffai ei weld fel canlyniadau'r gynhadledd.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Carthffosiaeth Capel Curig - eto

O'r chwith: Cynghorydd sirol Liz Roberts, Cadeirydd cyngor cymuned Capel Curig Gethin Davies, Llyr Gruffydd AS, cynghorydd cymuned Shan Ashton.

 

Mae diffyg gweithredu ar garthffosiaeth amrwd mewn pentre wedi cynddeiriogi Aelod o'r Senedd Plaid Cymru dros y Gogledd.

Mae Llyr Gruffydd, AS Gogledd Cymru Plaid Cymru, wedi condemnio’r diffyg gweithredu wedi i afonydd o garthffosiaeth arllwys trwy bentref Capel Curig wedi glaw trwm heddiw.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sgandal yr uned iechyd meddwl

Marwolaethau unedau iechyd meddwl - sgandal roedd yn bosib i'w osgoi

Mae Plaid Cymru wedi mynnu bod gweinidogion yn cymryd cyfrifoldeb am fethiannau mewn gwasanaethau iechyd meddwl ar ôl codi cwestiynau allweddol yn y Senedd heno ynglŷn ag adroddiad cudd.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ysgol yn gwyrddio er mwyn arbed ynni ac arian

O'r chwith: Rachel Allen, Harvey Barratt, Llyr Gruffydd AS, Matthew Humphreys a rheolwr adnoddau'r ysgol Annette Gardner - gyda'r paneli haul yn y cefndir.

Mae ysgol uwchradd yn arwain y ffordd yn yr ymdrech i leihau allyriadau carbon sy'n effeithio ar newid hinsawdd.

Dyna farn AS Plaid Cymru dros ogledd Cymru Llyr Gruffydd wedi ymweld ag Ysgol Dinas Brân, yn Llangollen, i weld y prosiect ynni gwyrdd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am lwybr seiclo newydd i Ddyffryn Clwyd

Llyr Gruffydd AS a'r Cynghorydd Emrys Wynne ar yr A525 rhwng Rhuthun a Dinbych

Mae cynghorydd Plaid Cymru ac MS rhanbarthol Gogledd Cymru wedi galw am lwybr beicio a cherdded gwell i gysylltu dau dref yn Nyffryn Clwyd.


Daeth yr alwad i ddatblygu Llwybr Teithio er mwyn cysylltu Rhuthun a Dinbych gan y Cynghorydd Emrys Wynne, sy'n cynrychioli Rhuthun.

Mewn ymateb i ‘Sgwrs Sirol’ Cyngor Sir Dinbych, mae’r Cynghorydd Emrys Wynne wedi pwysleisio’r angen i ail-ymweld â chynlluniau blaenorol i ddatblygu Llwybr Beicio/Cerdded sy’n cysylltu Rhuthun a Dinbych a’u cynnwys ar gyfer blaenoriaethu yng Nghynllun Corfforaethol nesaf Sir Ddinbych. Er bod beicwyr a cherddwyr bellach yn gallu beicio a cherdded yn ddiogel ar hyd llwybr pwrpasol rhwng Rhuthun a Rhewl, nid yw'n bosibl parhau â'r daith y tu hwnt i'r ddau le hyn heb ddefnyddio ffyrdd dosbarth A a B prysur.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canmol gweithwyr gofal am eu gwaith

Y pedwar aelod o staff a gafodd wobrau yn Nolywern oedd Justine Brady (aelod rhagorolo'r tîm gofal), Pam Gratrick (aelod rhagorol o'r tîm clinigol), Meinir Austin (aelod rhagorol o'r tîm ategol) a Siân Jones (aelod rhagorol o'r tîm am wasanaeth). Yn y llun mae'r enillwyr gyda Llyr Gruffydd a Glyn Meredith, cyfarwyddwr Cymru Leonard Cheshire.

Mae AS Plaid Cymru dros y Gogledd wedi talu teyrnged o'r galon am waith gweithwyr gofal mewn cartref yn Nyffryn Ceiriog.

Mae'r elusen anabledd blaenllaw Leonard Cheshire wedi bod yn dathlu eu staff gofal ledled Cymru y mis hwn mewn cyfres o seremonïau gwobrwyo.

 Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen arian Llywodraeth Cymru i adfer pont hanesyddol

Y Cynghorydd sir Plaid Cymru Meyrick Lloyd-Davies gyda Llyr Gruffydd MS ym Mhont Llannerch

Mae pontydd hanesyddol yng Nghymru yn wynebu bygythiadau cynnyddol oherwydd llifogydd, mae MS Gogledd Cymru yn ofni.

Roedd Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, yn siarad wedi ymweld â Phont Llannerch ger Trefnant yn Nyffryn Clwyd, a chwalwyd yn llifogydd fis Ionawr, gyda’r cynghorydd lleol Meyrick Lloyd-Davies.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Carthion amrwd yn difetha pentre, medd AS Plaid

O'r chwith: Cynghorydd sir Conwy, Liz Roberts, cadeirydd cyngor cymuned Capel Curig Gethin Davies, Llyr Gruffydd MS, cynghorydd cymuned Shan Ashton.

Mae MS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi galw am weithredu ar frys gan Dŵr Cymru dros gwynion bod carthffosiaeth amrwd yn rhedeg trwy gyrchfan wyliau boblogaidd.

Mae gan bentref Capel Curig yn Eryri boblogaeth sy'n cynyddu bedair gwaith drosodd yn yr haf ac ni all y system ddraeniau ymdopi â'r pwysau ychwanegol yn ogystal â glaw trwm mwy cyson.

Cyfarfu Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, â chynrychiolwyr lleol i drafod y broblem ar y safle.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Herio'r Toriaid am dorri budd-daliadau

Part of Rhyl still the most deprived area in Wales - North Wales Live

Mae MS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi herio’r Torïaid i amddiffyn cynlluniau i dorri Credyd Cynhwysol i fwy na chwarter yr holl deuluoedd sy’n byw mewn un etholaeth yn y Gogledd.

Mae arolwg gan Ymddiriedolaeth Joseph Rowntree wedi datgelu mai Dyffryn Clwyd, sy’n cynnwys y Rhyl, Dinbych a Prestatyn, fydd yn un o’r ardaloedd i ddioddef waethaf gyda 26% o’r holl deuluoedd yn hawlio Credyd Cynhwysol neu Gredydau Treth Gweithio.


Mae Llywodraeth Dorïaidd y DU yn bwriadu lleihau taliadau Credyd Cynhwysol o £1040 y flwyddyn o fis Hydref.


Dywedodd Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, y byddai'r toriad yn taro'r rhai mwyaf bregus galetaf ar adeg o gostau byw cynyddol ac ansicrwydd swyddi: "Mae'r Torïaid yn Llundain yn ymddangos yn hapus iawn i daflu biliynau o bunnoedd o arian cyhoeddus at eu ffrindiau cyfoethog, sydd wedi tyfu'n gyfoethocach ar gontractau PPE ac ati. Nawr maen nhw'n disgwyl i'r tlotaf yn ein cymunedau dalu'r pris gyda'r toriad gwarthus yma o £20 yr wythnos mewn Credyd Cynhwysol.

"Mae gan etholaeth Dyffryn Clwyd rai o'r cymunedau tlotaf yng Nghymru ac mae ymhlith y 10 ardal yr effeithiwyd arnynt waethaf yng Nghymru o ran y toriad yma. Tybed beth yw barn yr AS Torïaidd lleol am yr ymosodiad hwn ar filoedd o deuluoedd lleol? A wnawn nhw barhau i gefnogi Llywodraeth y DU neu a fyddent yn sefyll dros gymunedau dan bwysau?"

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd