'Dyw mynnu "dim ceiniog yn llai" ddim yn ddigon bellach' Plaid yn dweud wrth y Gweinidog Lesley Griffiths

Mae'n rhaid i Gymru hawlio cynnydd cyllid ar gyfer amaethyddiaeth Cymru i sicrhau sicrwydd bwyd a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd camau drwy fynnu cyllid sylweddol uwch ar gyfer amaethyddiaeth Cymru os yw'n disgwyl i'r diwydiant gyflawni heriau o'm blaen.

Yn siarad cyn Sioeau Môn, Sir Benfro a Dinbych a'r Fflint yr wythnos hon, dywedodd Llŷr Gruffydd AS, Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Faterion Gwledig, nad yw dal Llywodraeth Geidwadol y DU i'w hymrwymiad ariannu ar ôl Brexit o "ddim ceiniog yn llai" i ffermwyr Cymru bellach yn ddigonol i gwrdd â'r heriau o gryfhau sicrwydd bwyd a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Gan alw ar y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, i sicrhau bod rhagor o gyllid yn cael ei geisio, rhybuddiodd Mr Gruffydd nad yw'r heriau costau byw cynyddol, y costau mewnbwn cynyddol sy'n wynebu ffermwyr, costau cynyddol addasiadau masnach ar ôl Brexit, a'r aflonyddwch acíwt o fewn cadwyni cyflenwi byd-eang i gyd yn golygu nad yw setlo am yr un lefelau hanesyddol o gyllid bellach yn ddigon.

Dwedodd Llŷr Gruffydd AS:

"Mae ymrwymiad y Blaid Geidwadol yn ei maniffesto 2019 i gydweddu cyllid oedd yr UE yn darparu ddim wedi cael ei lenwi. Golygai hyn fod ffermwyr Cymru a Llywodraeth Cymru yn wynebu ansicrwydd ariannol digynsail. Yr hyn sy'n sicr yw nad yw setlo am yr un lefelau hanesyddol o gyllid bellach yn ddigonol os yw Gweinidogion yn Llundain a Bae Caerdydd yn disgwyl i'r diwydiant gyflawni eu gofynion

Mae Lesley Griffiths bob amser yn mynnu bod Llywodraeth y DU yn cadw at ei haddewid o 'ddim ceiniog yn llai'. Ar ôl methu â gwireddu'r addewid hwnnw, rwy'n deall pam ei bod yn teimlo y dylid dal y Ceidwadwyr i'w gair, ond y gwir amdani yw nad yw lefelau cyllido blaenorol bellach yn ddigon agos at gyflawni maint a dwyster yr ymateb a ddisgwylir gan y diwydiant.

"Os ydym wedi ymrwymo'n wirioneddol i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, mae'n hanfodol bod y ddwy Lywodraeth yn darparu'r adnoddau a'r gefnogaeth sydd eu hangen ar ein ffermwyr i arwain y tâl tuag at allyriadau sero-net. Yn yr un modd, gwyddom fod yn rhaid i gryfhau diogelwch bwyd yn wyneb heriau byd-eang difrifol fod yn flaenoriaeth. Ni ellir gwneud hyn yn rhad. Mae'r costau wedi mynd drwy'r to. Ni fyddwch yn cyflawni blaenoriaethau heddiw ar gyllideb ddoe.

"Rhaid i'r Gweinidog hyrwyddo achos amaethyddiaeth yng Nghymru ac eirioli dros lefel ariannu sy'n rhagori ar ddyraniadau yn y gorffennol. Nid yw gofyn am 'geiniog yn llai' yn brin o'r hyn sydd ei angen i sicrhau diogelwch bwyd, mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a sicrhau dyfodol ffermio."

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2023-08-16 11:50:16 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd