Ai problem rhywyn arall ydi'r diffygion yn hybu Cig Cymru?

 

"Am ba hyd y bydd y Llywodraeth yn mynnu mai problem rhywun arall yw'r materion cynyddol sy'n wynebu Hybu Cig Cymru?"  - Dyma ofynnodd Llyr Gruffydd i Eisteddle'r Cabinet yn y Senedd yr wythnos diwethaf.
 
Yn dilyn honiadau diweddar, ymddiswyddiadau a throsiant staff uchel mae'n ymddangos bod y problemau'n cynyddu i asiantaeth y llywodraeth Hybu Cig Cymru (HCC). Yr asiantaeth yw'r sefydliad sy'n cael ei arwain gan y diwydiant sy'n gyfrifol am ddatblygu, hyrwyddo a marchnata cig coch Cymreig. Mae'r sefydliad yn cael ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru.

 

Yn gynharach eleni fe wynebodd y mudiad honiadau difrifol o fwlio staff, pan gwynodd chwe aelod o staff ar wahân am ymddygiad bwlio gan reolwr ac fe wnaeth ymchwiliad allanol gadarnhau sawl cwyn yn erbyn yr unigolyn dan sylw, yn ôl rhaglen Newyddion S4C.
 
Ysgrifennodd Llyr Gruffydd at yr Ysgrifennydd Cabinet blaenorol, neu Weinidog fel yr oedd bryd hynny - Leslie Griffiths nôl ym mis Chwefror eleni, yn mynegi pryder am y sefyllfa yn HCC. Bryd hynny, dywedwyd wrtho nad oedd y Llywodraeth yn mynd i ymyrryd. Yn yr wythnos arweiniodd at ymyrraeth Mr Griffiths yn y Senedd fe ymddiswyddodd dau gyfarwyddwr o'r bwrdd, ac mae wedi dod yn amlwg bod y sefyllfa'n dirywio. Mae Llyr Gruffydd wedi ysgrifennu ail lythyr at y Cabinet Seceretary wedi hynny i fynegi pryder am y sefyllfa sy'n dirywio.

 

Yr wythnos ddiwethaf gofynnodd Llyr Gruffydd i'r Gweinidog Cabinet, Huw Irranca Davies -


"Rydych chi wedi dweud eu bod nhw'n canolbwyntio ar ddatrys y problemau hyn, ond wrth gwrs, dyna mae'r Llywodraeth wedi bod yn ei ddweud ers bron i flwyddyn bellach. Onid ydych chi'n teimlo cyfrifoldeb am ddiogelu llesiant unigolion o fewn y sefydliad y mae'r anawsterau hyn yn effeithio arnynt?
"Rydym eisoes wedi clywed am y risg sy'n bodoli o danseilio ffydd talwyr lefi, ac, fel mai'n sefyll, y risg o gael effaith negyddol ar frand ac enw da cig coch Cymru. Am ba hyd y byddwch chi'n dweud mai problem rhywun arall yw hon?"

 

Ymatebodd Ysgrifennydd y Cabinet, Huw Irranca Davies-


"Er fy mod i'n ymwybodol iawn o'r problemau, nid i mi gamu i mewn ac, mewn rhai ffyrdd, dweud wrth Hybu Cig Cymru beth i'w wneud, neu ymyrryd yn yr hyn sy'n sensitif—rwy'n siŵr y byddwch yn gwerthfawrogi—a thrafodaethau cain gyda aelodau presennol a chyn-aelodau. Dyna i Hybu Cig Cymru ei wneud. Yn y cyfamser, rwyf fel Ysgrifennydd y Cabinet yn canolbwyntio'n frwd ar enw da a pherfformiad y sefydliad hwn, a byddaf yn parhau i ddal y ffocws hwnnw arnynt."

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-06-27 12:04:07 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd