AS yn croesawu addewid gweinidog i gyd-weithio gyda Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod ar ddiwygio gwyliau ysgol

Mae AS wedi croesawu addewid gan weinidog i gyd-weithio gyda’r Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod ar ddiwygio gwyliau ysgol.

Mae Llŷr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, wedi annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y ddau ŵyl ddim yn cael eu niweidio gan unrhyw newidiadau posib i’r flwyddyn ysgol.

Mae’r gwleidydd, o Blaid Cymru, sydd yn Weinidog Cysgodol ar gyfer Materion Gwledig, wedi derbyn

Gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru, Lynne Neagle, yn y Senedd.

Mae hyn yn dilyn y newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi gohirio eu cynllun dadleuol i newid y gwyliau ysgol.

Mae’r Llywodraeth wedi dweud na fydd unrhyw newidiadau yn cael eu gwneud yn ystod y tymor Senedd yma ond y bydd yn gweithio ar opsiynau posib yn ystod y flwyddyn.

Buasai’r cynnig wedi gweld y gwyliau haf ar gyfer disgyblion yn g Nghymru yn cael ei leihau un wythnos o 2026, gyda’r wythnos yna yn cael ei adio i beth sydd yn bresennol yn wyliau un wythnos hanner tymor yn yr Hydref.

Ymunodd y Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod genedlaethol i wrthwynebu y cynnig, gyda trefnwyr yn rhybuddio y byddent yn cael effaith niweidiol.

Buasai y newidiadau wedi golygu y byddai ysgolion dal ar agor yn ystod y Sioe Frenhinol, sydd yn draddodiadol yn digwydd yn flynyddol yn ystod wythnos gyntaf y gwyliau haf.

Yn ôl trefnwyr os buasai disgyblion a’u teuluoedd ddim yn mynychu y digwyddiad achos eu bod yn y ysgol buasai hynny yn arwain at golli mwy na £1m.

Dywedodd Llyr Gruffydd AS: “Dwi'n meddwl bod cymryd cam yn ôl yng ngoleuni'r ymatebion i'r ymgynghoriad yn gam synhwyrol.

“Dwi'n synnu bod yna ddim cyfeiriad penodol yn eich datganiad chi at yr effaith y byddai rhai o'r cynigion wedi'i chael ar y sioe fawr a'r Eisteddfod Genedlaethol, yn enwedig gan fod hynny wedi bod yn nodwedd flaenllaw iawn yn y crynodeb rŷch chi wedi'i gyhoeddi heddiw o'r ymatebion, ac yn sicr rhywbeth roeddem ni, fel plaid, wedi gwneud yn glir ynglŷn â'n gwrthwynebiad ni i newidiadau fyddai'n cael effaith negyddol ar y sioe neu'r Eisteddfod.

“Rŷch chi wedi dweud na fydd yna benderfyniad terfynol, felly, yn cael ei wneud yn y Senedd yma, ond yn eich datganiad, rŷch chi hefyd yn dweud y byddwch chi nawr, fel Ysgrifennydd Cabinet ac fel Llywodraeth, yn parhau i archwilio'r ail gynnig yn benodol yn yr ymgynghoriad yn ystod gweddill y Senedd yma.

“Ond, wrth gwrs, mi oedd hwnnw'n un o'r cynigion fyddai wedi cael effaith ar y sioe frenhinol yn enwedig.

“Felly, allwch chi gadarnhau, wrth ichi ddatblygu'r gwaith yna, nid yn unig y byddwch chi'n ymwybodol o'r angen i warchod buddiannau'r sioe fawr a'r Eisteddfod, ond y byddwch chi'n sicrhau na fydd unrhyw newid yn y pen draw yn arwain at effaith negyddol ar y gwyliau hynny?”

Dywedodd Lynne Neagle: “Fel y dywedwch chi, fe gafodd y Sioe Frenhinol a'r Eisteddfod eu cynnwys yn yr ymgynghoriad ac mae trafodaethau wedi bod gyda sefydliadau perthnasol mewn perthynas â hynny.

“Rwyf am fod yn glir iawn, serch hynny, fy mod i'n credu bod hwn yn benderfyniad y mae'n rhaid ei wneud ar sail yr hyn sydd orau i blant a phobl ifanc, ond rwy'n gwybod hefyd fod cymunedau yng Nghymru sydd wir yn gwerthfawrogi mynd â'u plant a'u pobl ifanc i ymweld â'r Sioe Frenhinol.

“Yn wir, roedd yr ymgynghoriad ei hun yn adlewyrchu'r angen i wneud yn siŵr bod digwyddiadau mawr yn cael eu darparu ar eu cyfer yn hynny o beth. Felly, rwy'n deall bod hyn yn achos pryder i Aelodau sy'n cynrychioli ardaloedd gwledig, ac fe allaf eich sicrhau y byddwn ni'n parhau i ymgysylltu â'r Sioe Frenhinol, yr Eisteddfod a sefydliadau eraill ynglŷn â hyn wrth i ni fwrw ymlaen â'r gwaith hwn.”

Yn siarad ar ôl y ddadl, dywedodd Llyr Gruffydd: “Rydw i yn croesawu addewid Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i weithio gyda’r Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod ac mudiadau eraill ar ddiwygio y calendr ysgol.

“Nawr mae angen i Llywodraeth Cymru sicrhau bod unrhyw newidiadau ddim yn newidio y digwyddiadau eiconig yma.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2024-06-21 16:08:21 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd