Brexit a chytundebau masnach Torïaidd - lle mae llais Cymru?

 

 

Yr wythnos hon fe wnaeth Llyr Gruffydd AS yn ei rôl fel Llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig gwestiynu Ysgrifennydd y Cabinet ar lais Cymru wrth drafod cytundebau masnach ôl-Brexit.
 
Yn Siambr y Senedd holodd Llyr Gruffydd, llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig yn Ysgrifennydd y Cabinet - Huw Irranca Davies ynghylch a yw'r cytundebau masnach presennol a drafodwyd ar ran cynhyrchwyr bwyd Cymru yn 'tanseilio'r' diwydiant.

 

Yn ei gwestiwn i Huw Irranca Davies, gofynnodd Llyr Gruffydd -
"Ydych chi'n cytuno gyda galwadau Plaid Cymru i Gymru gael feto ar gytundebau masnach yn y dyfodol os ydyn ni'n credu eu bod nhw'n niweidiol i'r sector bwyd a diod yma yng Nghymru? Ac a fyddech chi'n cytuno â Phlaid Cymru eto y byddai'n well ein byd fel rhan o un farchnad ac undeb tollau?"

 

Yn ei ymateb dywedodd Huw Irranca Davies ei fod yn cytuno, ac aeth ymlaen i ateb-


"Ar fater llais i Gymru mewn cytundebau masnach yn y dyfodol, does gennym ni ddim llais, does gennym ni ddim llais yn y cytundebau masnach.


"Byddai'n dda cael llais. Waeth pwy sy'n eistedd yn y seddi uchaf hynny ar lefel y DU wrth symud ymlaen, yn enwedig mewn bwyd, nid yn unig ein prif gynhyrchwyr, ond yn y gadwyn gyflenwi bwyd ehangach, mae angen i ni gael y llais hwnnw. Dwi ddim yn dweud veto, dwi'n dweud llais.

"Dyma'r math o lais roedden ni'n arfer ei gael, yn rhyfedd, cyn i ni fynd trwy Brexit."

Awgrymodd adroddiad gan yr 'Economics Observatory' ym mis Mawrth 2021 y gallai allforion Cymru gael eu lleihau gan gyfanswm o £1.1 biliwn (sy'n cyfateb i 6%) o ganlyniad i adael yr UE. Honnodd y byddai nifer o sectorau yn cael eu heffeithio'n arbennig o wael o golli cyllid yr UE gan gynnwys amaethyddiaeth, twristiaeth, awyrofod a dur.

Yn yr 8 mlynedd ers pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae Plaid Cymru wedi cyhuddo Llafur a'r Ceidwadwyr o fod yn farwol dawel ar y difrod y mae Brexit wedi'i achosi, ac yn tynnu sylw at y ffaith bod Brexit wedi bod yn niweidiol iawn i Gymru am sawl rheswm gan gynnwys -

  • Biwrocratiaeth diangen a chostau uwch i fusnesau;
  • Costau uwch o hanfodion y cartref;  
  • Tanseilio ffermwyr gyda cytundebau masnach ôl-Brexit sy'n caniatáu mewnforio rhad i ddod i Gymru.  
  • Amharu ar ryddid unigolion i deithio'n hwylus rhwng gwledydd.  
  • Mae economïau lleol o amgylch porthladdoedd Cymru fel Caergybi wedi dioddef ergyd go iawn gyda gostyngiad yn nhraffig llif nwyddau yr UE.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-06-27 16:12:03 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd