Canmoliaeth i Gadeirydd sy'n ymddeol dros adfer ffynnon hynafol

Bydd Elfed Williams yn sefyll i lawr yn y Flwyddyn Newydd fel Cadeirydd elusen Cymdeithas Cadwraeth leol Llanrhaeadr. Mae wedi helpu i lywio'r elusen dros y deng mlynedd diwethaf wrth godi cyllid a goruchwylio gwaith adfer y ffynnon hynafol a'r pontydd sydd wedi'u lleoli yn y gelli hardd a heddychlon y drws nesaf i Eglwys Santes Dyfnog yn Llanrhaeadr.

Dywedodd Elfed Williams, sydd hefyd yn gynghorydd gwlad dros yr ardal:

"Ychydig dros ddeng mlynedd yn ôl fe wnaeth grŵp mawr o bobl leol gwrdd yn ysgol y pentref i edrych sut allen ni godi arian i adfer safle Ffynnon Dyfnog. Ar y safle mae tair pont ac adeiladwaith ffynnon sanctaidd.

"Roedd y pontydd yn dirywio gydag un bont yn enwedig yn agos at gwymp. I ddechrau, sicrhawyd cyllid drwy Gadwyn Clwyd i gynnal proses werthuso ac ymgynghori ynglŷn â'r gwaith adfer. Yna fe gymerodd sawl blwyddyn o waith caled i sicrhau swm sylweddol o arian o Gronfa Dreftadaeth y Loteri i adfer y safle.

"Dros y deng mlynedd diwethaf mae wedi bod yn anrhydedd cael arwain tîm gwych o bobl leol a chontractwyr sydd wedi gweithio'n galed i sicrhau y bydd modd cwblhau'r prosiect. Mae'r gwaith ar y pontydd a'r strwythur da wedi'i gwblhau bellach ac mae llwybr troed wedi ei osod o'r ardal gyferbyn â'r King's Head yr holl ffordd i fyny i Ffynnon Dyfnog. Rydym wedi gosod byrddau gwybodaeth yng nghanol y pentref gan y crochendy, yn yr eglwys ac rydym yn aros i'r panel olaf fynd i'w le unrhyw ddiwrnod nawr a fydd wedi'i leoli i fyny gan y ffynnon.

"Bydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn parhau mewn lle ond bydd gwaith o hyn ymlaen yn allweddol llawer is, gyda chynnal a chadw'r safle yn flaenoriaeth o hyn ymlaen. Hoffwn ddymuno'r gorau iddyn nhw yn y dyfodol gyda'u gwaith ar y safle yn y dyfodol a diolch i bawb sydd wedi helpu dros y blynyddoedd."

Ychwanegodd Llyr Gruffydd, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ogledd Cymru:

"Deuthum i ymweld â'r safle pan oedd y gwaith yn ei gyfnod cynnar a dychwelais heddiw ar gwblhau'r gwaith. Rwy'n edmygu'r gwaith sydd wedi ei wneud a pha mor hygyrch mae'r safle wedi dod. Ar fy ymweliad cyntaf mae'r llwybr ym mhen isaf y safle yn defnyddio i fod yn gul ac yn fwdlyd ond erbyn hyn mae llwybr bordiau pwrpasol a gweddill y llwybr yn gwneud y safle yn llawer haws i bron unrhyw un gyrraedd y ffynnon.

"Mae Elfed a'r tîm yn haeddu canmoliaeth am y gwaith maen nhw wedi'i wneud i adfer y man tawel yma."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2023-01-03 11:11:31 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd