COP 26 a Chymru

Llyr Gruffydd AS

Bydd Llyr Gruffydd AS a Chadeirydd Pwyllgor Hinsawdd y Senedd yn mynychu CoP26 ynghyd â 9 Aelod arall. Yma mae'n amlinellu'r hyn yr hoffai ei weld fel canlyniadau'r gynhadledd.

 

Roedd amser pan oedd “newid hinsawdd” yn ddim ond rhywbeth y clywsom amdano mewn rhaglenni dogfen ar BBC2. Roedd yn rhywbeth a fyddai’n effeithio ar wledydd pell, rhai nad oeddem wedi clywed amdanynt, heb sôn am ymweld â nhw. Ond mae pethau wedi newid dros y degawd diwethaf. Erbyn hyn mae ymdeimlad gwirioneddol bod newid hinsawdd yn effeithio ar bob un ohonom. Bron bob wythnos mae straeon yn y newyddion am ddigwyddiadau tywydd eithafol neu golli bioamrywiaeth.


Mae'n demtasiwn i fod yn dyngedfenyddol. Ond mae un peth yn fy nghadw'n bositif - mae galwad gynyddol, bron yn fyddarol yng Nghymru am newid, yn enwedig gan bobl ifanc.


Heddiw yn Glasgow mae COP26, uwchgynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, yn dechrau. Bydd yn denu cynrychiolwyr o dros 200 o wledydd. Yn ystod COP26, byddaf i a sawl Aelod arall o’r Senedd, y mwyafrif ohonynt yn Gadeiryddion Pwyllgorau, yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod llais Cymru yn cael ei glywed yn uchel ac yn glir.


Rwy'n credu ei bod yn hanfodol ein bod ni'n gweld cynnydd mewn tri maes:

  • Yn gyntaf, mae angen inni weld ymrwymiad ar ariannu. Ar lefel fyd-eang, mae angen inni sicrhau bod gwledydd cyfoethog yn cefnogi gwledydd sy'n datblygu drwy roi'r adnoddau iddynt fynd i'r afael â newid hinsawdd. Ar lefel y DU, mae angen inni sicrhau bod Cymru yn cael cyfran deg o adnoddau fel y gallwn fuddsoddi yn yr arloesedd y bydd ei angen arnom i fynd i'r afael â newid hinsawdd.

  • Yn ail, mae angen inni weld bwriadau da yn cael eu troi'n gamau pendant. Rydym yn gwybod bod angen inni wneud mwy o gynnydd yng Nghymru yn ystod y deng mlynedd nesaf nag rydym wedi’i wneud yn ystod y deg ar hugain diwethaf. Ni allwn laesu dwylo mwyach - rydym yn rhedeg allan o amser.

  • Yn drydydd, mae angen inni weld trosglwyddiad cyfiawn. Ar lefel fyd-eang, rhai o'r gwledydd tlotaf ar y Ddaear fydd yn dioddef fwyaf o'r argyfwng hinsawdd, ac mae angen cefnogaeth gwledydd cyfoethog arnyn nhw. Ar lefel y DU, ni ddylai baich y newidiadau angenrheidiol ddisgyn ar y tlotaf yn ein cymunedau. Yng Nghymru, mae hyn yn golygu sicrhau bod gan ein holl ddinasyddion y sgiliau i ffynnu mewn economi werdd newydd.

Byddaf yn codi'r materion hyn a materion eraill pan fyddaf yn mynychu COP26 yr wythnos hon.


Mae pob cyfle a gollir yn ei gwneud yn fwy anodd cyrraedd y nodau y mae'n rhaid inni eu cyrraedd. Mae'n golygu y bydd mwy o'n cymunedau yn cael eu peryglu. Rhaid inni sicrhau bod llais Cymru yn cael ei glywed.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2021-11-01 18:09:42 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd