Diwedd tlodi mislif a lleihau'r stigma i bobl ifanc ar draws gogledd Cymru

 

Yn ddiweddar fe wnaeth Llyr Gruffydd gefnogi ymgyrch i ddod â thlodi mislif i ben a lleihau stigma gan dweud bod tlodi mislif yn "fater sy'n effeithio ar nifer sylweddol o bobl ifanc ar draws Gogledd Cymru".


Mae Llyr Gruffydd wedi rhoi ei gefnogaeth i'r ymgyrch Caru Dy Fislif, a gynhaliodd ddigwyddiad yn y Senedd yn ddiweddar.
Siaradodd â chynrychiolwyr o Irise International, sy'n sefydliad sy'n ymgyrchu dros gydraddoldeb mislif i bawb.


Noddwyd y digwyddiad, 'Every Period Counts: Ending Period Poverty a Stigma in Wales', gan gyd-Aelod Senedd Plaid Cymru, Heledd Fychan.


Daeth â phobl ifanc o bob rhan o Gymru ynghyd i rannu eu profiadau a thrafod y newidiadau angenrheidiol i roi terfyn ar dlodi mislif a stigma i ddisgyblion ysgol yng Nghymru.  Y nod yw codi ymwybyddiaeth o iechyd mislif ac eirioli dros gael gwell mynediad at gynhyrchion mislif. 
Sefydlwyd yr ymgyrch Caru Eich Cyfnod gan Molly Fenton o Gaerdydd, pan oedd ond yn 18 oed ac yn astudio ar gyfer Safon Uwch.


Cafodd Molly, sydd wedi ennill Gwobr Dewi Sant am ei gwaith ymgyrchu, ei hysbrydoli gan yr ymgyrchydd tlodi mislif Amika George yn ystod cyfnod i ffwrdd o'r ysgol oherwydd afiechyd.


Caiff ei hysbrydoli gan y diffyg arweiniad a brofodd pan oedd hi'n tyfu i fyny, ac mae'n benderfynol o rymuso merched ledled y wlad trwy ei mudiad a gydnabyddir yn rhyngwladol.
Mae hi wedi rhannu ei thaith ei hun yn ddewr gyda thiwmor ymennydd anweithredol diniwed trwy ei blog, ac mae hi eisiau gweithredu fel y chwaer fawr efallai na fydd menywod ifanc eraill yn ei chael trwy annog sgyrsiau am gyfnodau, rhywioldeb ac iechyd.

 

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS: "Mae tlodi mislif yn fater sy'n effeithio ar nifer sylweddol o bobl ifanc ar draws Gogledd Cymru.


"Yn anffodus mae'n fater sydd wedi cael ei anwybyddu a'i ddatrys am lawer rhy hir oherwydd y stigma dan sylw.


"Dyna pam yr wyf yn cefnogi'r ymgyrch Caru Eich Cyfnod i roi terfyn ar dlodi mislif a stigma i ddisgyblion ysgol ledled Cymru.


"Ni ddylai unrhyw un sydd angen cynnyrch mislif fod mewn sefyllfa lle maen nhw'n cael eu gorfodi i fynd heb. 


"Dylai pawb sydd angen yr eitemau hanfodol hyn allu cael mynediad atynt heb wynebu beichiau ariannol na stigma cymdeithasol.

"Roeddwn i'n ddigon ffodus i gael y cyfle i siarad â chynrychiolwyr o Irise International am y gwaith pwysig ac arobryn maen nhw'n ei wneud ym maes rhaglenni ac eiriolaeth cydraddoldeb cyfnod.


"Hoffwn hefyd ganmol gwaith Molly Fenton sydd mor ifanc wedi symud y sgwrs yng Nghymru am bynciau sy'n aml yn cael eu llethu gan stigma fel cyfnodau, rhywioldeb ac iechyd.


"Mae gwir angen sgyrsiau agored a gonest am iechyd menywod ifanc ac mae Caru Eich Cyfnod wedi dod yn noddfa i ferched, lle gallant ddod o hyd i addysg, adnoddau, ac yn bwysicaf oll, lle i gael ei glywed a'i ddeall.


"Mae'n hanfodol bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed ar faterion sy'n effeithio'n uniongyrchol arnyn nhw. Mae'n amlwg bod cyd-destun addysgol pwysig iawn i'r mater hwn ac mae angen i ni sicrhau bod yna fynediad at gynnyrch mislif mewn toiledau ysgolion."

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-07-10 15:16:59 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd