Gwasanaeth ysbyty allweddol ar ei liniau oherwydd prinder staff - Aelod Senedd Plaid 'Beth ydych chi'n ei wneud i gefnogi GIG rheng flaen?'

Mae gwasanaeth ysbyty hanfodol mewn perygl o fethu oherwydd diffyg staff, mae AS Plaid Cymru wedi rhybuddio.

Dywedodd Llyr Gruffydd, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, fod yr uned radiotherapi yn Ysbyty Glan Clwyd yn brin o staff cronig mewn rhai ardaloedd a bod penaethiaid y GIG yn gorfod allanoli mwy a mwy o driniaeth canser i ganolfannau eraill yn Lloegr.

Dywedodd: "Mae pobl o du fewn y GIG yn bryderus ac wedi amlinellu'r problemau sy'n wynebu'r gwasanaeth radiotherapi yng ngogledd Cymru. Mae'r uned yn gwasanaethu'r Gogledd gyfan ac mae'r adran ffiseg radiotherapi yn enwedig yn brin o staff - yn y maes cynllunio radiotherapi rwy'n deall bod problemau mawr ar ôl i ddau aelod uwch o staff ymddiswyddo. Roedd gan y ddau yma bron i 50 mlynedd o brofiad rhyngddyn nhw ac mae'r diffyg capasiti nawr yn golygu nad yw staff iau yn gallu cael yr hyfforddiant sydd ei angen arnynt i gyrraedd cymhwysedd mewn modd amserol. Mae corneli'n cael eu torri i geisio cyflawni hyn.

"Mae yna ddiffyg peirianwyr difrifol hefyd yn yr adran ffiseg sy'n golygu bod gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y peiriannau arbenigol yn cael ei effeithio. Heb y gwaith cynnal a chadw hwn, does dim modd trin cleifion.

"Yn ogystal, mae mwy na 50% o ymgynghorwyr wedi gadael yn ystod y tri mis diwethaf trwy ymddiswyddiad neu absenoldeb hir dymor. Mae hyn ar ben y prinder presennol ac mae'n rhaid i mi gwestiynu gallu uwch reolwyr o fewn Betsi os ydyn nhw'n caniatáu i hyn ddigwydd.

"Nid yw hyn yn broblem newydd – dywed wrtha’i bod rheolwyr wedi cael rhybudd cyson am effaith prinder staff am ddegawd a mwy ond nid oes ymateb cadarnhaol wedi bod.

"Rhy’n ni nawr yn wynebu sefyllfa lle bydd hyd yn oed mwy o staff sydd wedi'u gorlethu; lle bydd rhestrau aros yn cynyddu i'r rhai sydd angen triniaeth bwysig a lle bydd mwy o gleifion yn gorfod teithio i ganolfannau eraill yn Lloegr am driniaeth - gan gymryd fod capasiti yno."

Dywedodd fod y sefyllfa'n gwbl annerbyniol ac fe bwysleisiodd unwaith eto fethiant y bwrdd iechyd i ddelio â chynllunio'r gweithlu a darparu gwell gofal iechyd yn y Gogledd.

Ychwanegodd Mr Gruffydd: "Ddegawd yn ôl, fe wnaeth penaethiaid y GIG ddatgan eu bod yn gwneud newidiadau mawr ac 'mae gofal iechyd yng ngogledd Cymru yn newid'. Wel, mae wedi – er gwaeth. Mae 'na broblemau sydd yn derbyn cyhoeddusrwydd da iawn o ran iechyd meddwl, gwasanaethau fasgwlar a diffyg gwelyau cymunedol ond mae hwn yn wasanaeth arall eto sy'n mynnu sylw brys gan y bwrdd iechyd.

"Mae staff profiadol sydd yn gwybod beth sydd ei angen yn disgrifio'r dyfodol i'r uned radiotherapi fel rhai 'brawychus' a 'dychrynllyd'. Mae'n amlwg eu bod nhw ar dorri pwynt a dyw hynny ddim yn argoeli'n dda ar gyfer y dyfodol. Y staff yw ased mwyaf y GIG ac maen nhw'n haeddu'r un gofal a sylw ag y maen nhw'n ei roi i'w cleifion.

"Ar draws y bwrdd iechyd, mae 'na staff profiadol yn dweud 'digon yw digon' ac yn gadael. Er gwaethaf cynnydd cymedrol mewn mannau hyfforddi ym Mangor, Aberystwyth a Wrecsam, ni fydd y graddedigion newydd hyn yn cael eu ffrydio am dair blynedd arall ar y cynharaf. Nid yw'n ymddangos bod strategaeth cynllunio gweithlu digonol ar waith na chynllun olyniaeth.

"Heb ddigon o ymgynghorwyr â sgiliau arbenigol mewn meysydd fel y pen a'r gwddf, gastro-berfeddol a chanser y colo-rectwm, nid yw'r uned yn un hyfyw.

"Rwyf wedi ysgrifennu i godi'r pryderon hyn gyda'r bwrdd iechyd ond rwyf hefyd angen i'r gweinidog iechyd ddeall bod y GIG yng ngogledd Cymru dal mewn argyfwng, er gwaethaf ymdrechion gorau'r Llywodraeth i esgus fel arall. Mae staff angen sicrwydd bod pobl mewn grym - y bwrdd iechyd a'r Llywodraeth - yn ymwybodol o'r broblem mewn gwirionedd a bod ganddynt gynllun i ddelio ag ef. Mae'n gwbl annerbyniol eu bod yn gadael oherwydd y pwysau sydd ganddynt i wneud eu gwaith bob dydd."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2022-10-10 10:00:29 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd