Llafur yn methu cleifion oherwydd diffyg ffocws ar staff rheng flaen

Mae cyfraddau swyddi gwag oncoleg yn cyfeirio at "fater dyfnach" yn argyfwng gweithlu GIG Cymru.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi methu cleifion yng Nghymru oherwydd ddiffyg strategaeth ar argyfwng y gweithlu yn GIG Cymru, medd Arweinydd Gweithredol Plaid Cymru, Llyr Gruffydd AS.

Mae ffigurau diweddar gan Goleg Brenhinol y Radiolegwyr yn dangos bod gan Gymru gyfradd swyddi gwag oncoleg o 11%, gyda 80% o'r swyddi gwag hyn heb eu llenwi am dros 6 mis.

Er bod Llywodraeth Cymru yn aml wedi honni bod gweithlu GIG Cymru 'ar y lefelau uchaf erioed', mae ffigyrau a ddatgelwyd gan Blaid Cymru yn dangos bod lefelau staff gweinyddol a chlerigol wedi codi tra bod yna ostyngiadau yn lefelau staff meddygol a deintyddol.

Mae Mr Gruffydd wedi galw ar Lywodraeth Cymru i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar frys am "gynllun wedi'i gostio'n llawn ar gyfer model gweithlu wrth-gefn" a addawyd erbyn Ebrill 2023, ond hyd yma nid yw cyllid wedi'i nodi eto.

Codwyd Llyr Gruffydd AS yr pwyntiau hyn gyda'r Prif Weinidog yn ystod y Cyfarfod Llawn heddiw (dydd Mawrth 13 Mehefin).

Dywedodd Arweinydd Gweithredol Plaid Cymru:

"Mae gennym argyfwng yn ein GIG. Yr amseroedd aros mwyaf erioed, amseroedd ymateb ambiwlansys hiraf erioed, a gweithlu sydd wedi dirywio'n daer - mae Llafur wedi methu â mynd i'r afael â'r argyfwng yn ein GIG, a'r cleifion a'r staff sy'n dioddef.

"Er bod Llywodraeth Cymru yn mynnu bod 'y niferoedd uchaf erioed' yn cael eu cyflogi yn y GIG, nid yw rhywbeth yn adio i fyny, yn enwedig yn y maes oncoleg. Dim dim ond swyddi gwag staff rheng flaen yw'r broblem, mae hefyd yn cynnwys yr amser y mae'n ei gymryd i lenwi swyddi. Os yw'r duedd bresennol yn parhau, gallai Cymru fod yn wynebu diffyg o 41% o fewn pedair blynedd - llawer mwy nag unrhyw genedl arall yn y DU.

"Mae gwybodaeth a ddanganfyddwyd gan Blaid Cymru yn awgrymu bod y cynnydd cyffredinol yn lefelau staffio yn ein GIG yn ymwneud mwy â chynnydd mewn rolau gweinyddol, yn hytrach na gweithwyr rheng flaen. Yr hyn sydd ei angen ar Gymru yw dull strategol a thargedfennol o ddatrys yr argyfwng hwn yng ngweithlu'r GIG, yn hytrach na thaflu mwy o fiwrocratiaid at y broblem!

"Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau uchelgeisiol ar gyfer diagnosis a thriniaeth canser, ond pan maen nhw'n methu eu dyddiad cau ar gyfer darparu costau ar gyfer eu cynllun gweithlu, mae'n cwestiynu sut maen nhw'n gobeithio cyflawni hyn."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2023-06-27 15:10:40 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd