'Achubiaeth mewn cyfnod heriol' - Men's Shed yn ailagor.

Mae AS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi croesawu ailagor prosiect Men's Shed Dinbych yn Nhrefeirian ar gyrion y dref, gan ei ddisgrifio fel "achubiaeth mewn cyfnod heriol".

Ymwelodd Llŷr Gruffydd â'r safle a chwrdd â chydlynydd Men's Shed, Nathan Sarea yn ogystal â gwirfoddolwyr yn y prosiect, sydd wedi creu gardd helaeth ac sydd hefyd yn darparu cyfleoedd i ddysgu crefft a sgiliau newydd.

Dywedodd Mr Gruffydd: "Daeth prosiect Men's Shed ataf i a chynghorydd lleol Plaid Cymru Rhys Thomas oherwydd iddo gael ei gau allan o'r safle yn gynharach eleni gan berchnogion yr adeilad, bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr. Roedd y rhesymau a roddwyd yn chwilfrydig, i'w roi'n ysgafn, ac roedd y difrod posibl a achoswyd i'r prosiect a'r dwsinau niferus o bobl sy'n dibynnu arno am eu hiechyd a'u hunanwerth yn sylweddol. Methodd y bwrdd iechyd ag ystyried hyn.

Rydym ni, ac eraill, wedi lobïo'n helaeth i'r bwrdd iechyd ailystyried y penderfyniad ac, a bod yn deg, maent bellach wedi derbyn bod angen i'r prosiect ailagor er mwyn parhau â'r gwaith rhagorol y mae'n ei wneud er lles llawer o bobl yn ardal Dinbych."

Dywedodd y Cynghorydd Rhys Thomas, sy'n cynrychioli'r dref ar Gyngor Sir Ddinbych, fod synnwyr cyffredin wedi bodoli: "Roeddwn yn bryderus iawn o glywed bod prosiect Men's Shed wedi'i gau mor sydyn, pan mae'n amlwg yn helpu iechyd meddwl dynion. Ar ôl rhywfaint o waith cydgysylltiedig, rwy'n falch o weld y bwrdd iechyd yn cydnabod hyn ac yn caniatáu i'r prosiect ddychwelyd ar y safle fel bod gwaith ar yr awyr agored a mannau dan do. Rwy'n dymuno'r gorau iddynt wrth symud ymlaen."

Dywedodd cydlynydd Men's Shed, Nathan Sarea: "Mae'r prosiect wedi rhoi cymorth i gannoedd o bobl dros y saith mlynedd diwethaf ac mae wedi bod yn amhrisiadwy o ran cynnal eu hiechyd meddwl yn ystod y cyfnod anodd iawn hwn. Dyna pam y cawsom ein llorio i gael gwybod - ar fyr rybudd a heb esboniad priodol - fod y prosiect yn cael ei atal. Mae'r gefnogaeth a gawsom gan y gymuned a chan wleidyddion yn gyffredinol wedi bod yn hwb mawr i'r prosiect ac i fod yn ôl ar agor mae'r eisin ar y gacen. Diolch i Llŷr a Rhys am droi i fyny at ein hailagor ac edrychwn ymlaen at fynd o nerth i nerth a gweithio'n agos gyda'r bwrdd iechyd i wneud y prosiect hyd yn oed yn well yn y dyfodol."

Ychwanegodd Mr Gruffydd: "Mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn i lawer o bobl dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae prosiectau cymunedol fel y Men's Shed wedi bod yn achubiaeth yn y cyfnod heriol hwn i lawer o bobl. Mae gwirfoddolwyr ar y prosiect wedi gwneud rhyfeddodau wrth drawsnewid y gerddi yn rhandiroedd a thyfu eu ffrwythau a'u llysiau eu hunain. Mae adeiladau wedi dod yn ôl yn fyw a bydd y prosiect yn awr, rwy'n siŵr, yn datblygu ymhellach fyth gan fod penaethiaid iechyd wedi deall ei bwysigrwydd. Ni ddylai fod wedi'i gau i lawr yn y lle cyntaf ond rwy'n siŵr bod gwersi wedi'u dysgu a gall perthynas well ddeillio o'r cyfan."

O'r chwith, Cynghorydd Rhys Thomas, Llŷr Gruffydd AS, gwirfoddolwr Leona Mills a chydlynydd sied dynion Dinbych, Nathan Sarea.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2022-07-21 16:08:15 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd