Newyddion

Canmoliaeth i Gadeirydd sy'n ymddeol dros adfer ffynnon hynafol

Bydd Elfed Williams yn sefyll i lawr yn y Flwyddyn Newydd fel Cadeirydd elusen Cymdeithas Cadwraeth leol Llanrhaeadr. Mae wedi helpu i lywio'r elusen dros y deng mlynedd diwethaf wrth godi cyllid a goruchwylio gwaith adfer y ffynnon hynafol a'r pontydd sydd wedi'u lleoli yn y gelli hardd a heddychlon y drws nesaf i Eglwys Santes Dyfnog yn Llanrhaeadr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gall nyrs werthu’i chartref i talu am driniaeth breifat

Mae trafferthion un nyrs o Wrecsam yn amlygu sut mae'r GIG yn cael ei breifateiddio’n llechwraidd yn dilyn degawd o danariannu a chynnydd mewn rhestrau aros, medd un o Aelodau Senedd Gogledd Cymru.

Mae hi bellach yn ystyried gwerthu ei chartref er mwyn talu am ofal iechyd preifat fyddai'n ei galluogi i barhau i weithio yn ei swydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynllun gardd gymunedol yn blodeuo

O'r chwith: Llyr Gruffydd MS, trigolyn Harold Hill, Llys Erw warden Elwyn Jones, swyddog cartrefi Sharon Sparrow, Albert Latham, Jamie Stratton, Laurence Stratton, Mair Davies and Gareth Jones o Cadwch Cymru'n Daclus.

Mae cynllun cymunedol i greu prosiect garddio ar gyfer fflatiau lloches yn Rhuthun yn cymryd siâp diolch i Gadwch Gymru'n Daclus a gwirfoddolwyr.

Mae'r cynllun yn Llys Erw, canolfan gysgodol sy'n cael ei redeg gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn, yn cynnwys tŷ gwydr, offer sied wedi codi gwelyau ar gyfer ffrwythau, coed ffrwythau a bylbiau i'w phlannu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am ryddhau adroddiad ymchwiliad tân

Dylai'r adroddiad hirhoedlog i'r tân yn ffatri Kronospan yn y Waun gael ei ryddhau ar unwaith.

Dyna farn Aelod o'r Senedd Plaid Cymru o Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd, a ddywedodd fod yr oedi wrth ryddhau'r ymchwiliad yn achosi anesmwythder yn y gymuned leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pentre'n protestio dros pryderon goryrru

Capsiwn: Llyr Gruffydd AS. gydag ymgyrchwyr lleol yng Nglasfryn.

Mae pryderon goryrru trwy bentref ar yr A5 wedi ysgogi trigolion lleol i lwyfannu protest liwgar.

Roedd pentrefwyr yng Nglasfryn ger Cerrigydrudion yn chwifio placardiau ac yn galw ar fodurwyr i arafu wrth iddynt ysbïo trwy'r unig bentref ar yr A5, lon sy’n ymestyn o Gaergybi i'r Amwythig lle does dim cyfyngiadau cyflymder arni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod o'r Senedd yn annog y cyhoedd i 'weithredu'n FAST' ar strôc

O'r chwith i'r dde, Emma Burke, Gerald McMillen, Linda McMillen a Llyr Gruffydd, MS

Mae Llyr Gruffydd, Aelod Senedd gogledd Cymru yn cefnogi galwad y Gymdeithas Strôc i 'basio'n FAST' y Diwrnod Strôc y Byd hwn, drwy annog ei etholwyr i fod yn ymwybodol o'r angen i 'weithredu'n FAST' os ydynt yn adnabod symptomau strôc.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Swyddfa'r Post yn achubiaeth i lawer o gymunedau yn y gogledd medd AS Plaid Cymru

O'r chwith i'r dde: Laura Tarling, Rheolwr Materion Allanol De Cymru a Lloegr a Llyr Gruffydd

Efo mwy a mwy o fanciau'r stryd fawr yn cau ar draws gogledd Cymru, mae llawer o bobl yn teimlo'n sownd yn ariannol a heb fynediad at arian yn ystod yr argyfwng costau byw presennol. Dyna farn Aelod o'r Senedd Llyr Gruffydd Plaid Cymru a wnaeth gyfarfod cynrychiolwyr o Swyddfa'r Post yn y Senedd yr wythnos hon i drafod eu gwasanaethau ar draws y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cerbydau'n goryrru mewn pentref prysur yn 'rysáit ar gyfer trychineb'

On Chwith: Georgia Creig, Tony Godbert, Mari Martin-Matthews, Glen Evans o'r Gwesty'r Royal Oak â Waterloo, Llyr Gruffydd, Iwan Griffiths â Cyng. Liz Roberts.

 

'Oes rhaid aros am farwolaeth cyn cymryd unrhyw gamau?'

Mae pryderon gyda goryrru mewn nifer o gymunedau Dyffryn Conwy wedi cael eu codi gan gyda Aelod o'r Senedd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwasanaeth ysbyty allweddol ar ei liniau oherwydd prinder staff - Aelod Senedd Plaid 'Beth ydych chi'n ei wneud i gefnogi GIG rheng flaen?'

Mae gwasanaeth ysbyty hanfodol mewn perygl o fethu oherwydd diffyg staff, mae AS Plaid Cymru wedi rhybuddio.

Dywedodd Llyr Gruffydd, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, fod yr uned radiotherapi yn Ysbyty Glan Clwyd yn brin o staff cronig mewn rhai ardaloedd a bod penaethiaid y GIG yn gorfod allanoli mwy a mwy o driniaeth canser i ganolfannau eraill yn Lloegr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn canmol elusen anabledd blaenllaw

Mae aelod o Blaid Cymru dros Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd wedi diolch i elusen flaenllaw am eu gwaith gyda phobl anabl, gan gynnwys aelod o'r teulu a oedd yn byw yng Nghartref Leonard Cheshire.

Ymunodd gwleidyddion, ffrindiau a theuluoedd â phobl anabl ar draws Wrecsam a Sir y Fflint ar gyfer digwyddiad arddangos 'My Voice, My Choice', a gaiff ei redeg gan yr elusen anabledd blaenllaw Leonard Cheshire. Ymysg y gwleidyddion oedd yn bresennol oedd Ken Skates AS a roddodd araith allweddol ar gynhwysiant cymdeithasol, gyda Sam Rowlands AS a Llyr Gruffydd AS hefyd yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb fywiog ar ymgyrchu ac eiriolaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd