Newyddion

Pam fod angen mwy o Aelodau yn y Senedd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dysgu am flaenoriaethau plismona

O'r chwith: Llyr Gruffydd AS, Lucy,

Dywedodd Llŷr Gruffydd ei fod wedi dysgu cymaint o'i amser gyda swyddogion heddlu yn ardal Sir Ddinbych.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am ymestyn cynllun bwyd arloesol

O'r chwith: Cyng Beca Brown, Banc Bwyd Llanrug; Llyr Gruffydd AS; Cyng Steve Collings, Bwyd Da Bangor; Peter and Tia Walker Fareshare; Cyng Berwyn Parry Jones, Cwm y Glo; Liws, Pantri Pesda; Megan Thorman, Y Dref Werdd, Blaenau Ffestiniog; and Dewi Roberts, Pantri Pesda.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Ogledd Cymru Llyr Gruffydd wedi galw am ehangu cynllun arloesol sy’n cadw bwyd dros ben rhag mynd i safleoedd tirlenwi ac yn sicrhau ei fod yn mynd i helpu pobl mewn angen.

Daw Cronfa Gwarged â Phwrpas Cymru i ben ddiwedd y mis yma ar ôl ailddosbarthu bron i 1200 tunnell o fwyd i elusennau a grwpiau cymunedol.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Herio'r Prif Weinidog am wella cysylltiadau ffyrdd yn y Gogledd

Image previewAS Plaid yn cwestiynu'r Prif Weinidog ynghylch atgyweirio ffyrdd a phontydd

Flwyddyn ar ôl i lifogydd ysgubo pont restredig hanesyddol yn Sir Ddinbych i ffwrdd a chau cyswllt ffordd allweddol yn Nyffryn Llangollen, mae AS Plaid Cymru Llyr Gruffydd wedi holi’r Prif Weinidog ynghylch cyllid ar gyfer atgyweirio ffyrdd a phontydd.

Dywedodd Llyr Gruffydd, AS Gogledd Cymru Plaid Cymru, fod Pont Llannerch ger Trefnant yn Nyffryn Clwyd a'r B5605 sy'n cysylltu Cefn Mawr a Phentre ger Y Waun yn gysylltiadau allweddol i gymunedau lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogwch cais #Wrecsam2025

MS yn cefnogi cais diwylliant Wrecsam 2025

Mae Aelod o'r Senedd dros Ogledd Cymru yn gwahodd ei gyd-seneddwyr i gefnogi cais Wrecsam ar gyfer Dinas Diwylliant y DU 2025.
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y bobl a'r cwrs golff

Trigolion lleol yn cyfarfod â Llyr Gruffydd, AS Plaid Cymru Gogledd Cymru, a'r cynghorydd lleol Paul Penlington. O’r chwith, Cyng Paul Penlington, Jane Stacey, Margaret Hampson, James Mather, Dilys Davies, Llyr Gruffydd MS

Mae trigolion Prestatyn yn teimlo eu bod nhw wedi cael eu hanwybyddu ar ôl i gynlluniau gael eu datgelu i adeiladu amddiffynfa môr naw troedfedd o uchder o flaen eu tai.

Maen nhw'n credu bod Cyngor Sir Ddinbych wedi rhoi blaenoriaeth i'r clwb golff lleol drostynt ar ôl iddi ddod i'r amlwg fod yr amddiffynfa fôr newydd arfaethedig wedi'i newid i wneud lle i dwll arall ar glwb golff Y Rhyl.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Blwyddyn o aros am bont newydd Llannerch

Flwyddyn wedi chwalu pont Llannerch: AS Plaid yn mynnu atebion i atgyweirio

Image preview

Llyr Gruffydd AS gyda'r Cynghorydd Meirick Lloyd-Davies ger Pont Llannerch

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Kronospan: Dwy flynedd wedi'r tân

Ddwy flynedd wedi'r tân dinistriol yn Kronospan, mae AS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi holi eto am yr ymchwiliad i'r tân.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Carthffosiaeth 3000 cymuned

Mae Aelod o'r Seneddol rhanbarthol Plaid Cymru wedi cysylltu â phob cyngor cymunedol yng ngogledd Cymru i asesu problemau halogi carthffosiaeth yn lleol.

Daw hyn ar ôl cwynion am orlifo carthion ym mhentref Capel Curig y llynedd.

Datgelodd Dŵr Cymru fod 3,000 o gymunedau yng Nghymru yn wynebu problemau tebyg ac nad oedd Capel Curig hyd yn oed yn y 500 uchaf - er gwaethaf carthffosiaeth ddynol amrwd yn llifo i lawr prif ffordd y pentref ac i'r afon gyfagos ar anterth yr haf.

Dywedodd yr AS Llyr Gruffydd: "Roedd y broblem yng Nghapel Curig yn ddigon drwg ond roedd cael gwybod gan Ddŵr Cymru, mewn ffordd eithaf ffwrdd â hi, bod 500 o gymunedau wedi cael eu heffeithio'n waeth yng Nghymru yn eithaf ysgytwol. Rwy'n gobeithio bod cynghorau cymunedol yn gallu darparu mwy o fanylion o ran mannau problemus carthion - er gwaethaf ceisiadau nid yw Dŵr Cymru wedi darparu rhestr gynhwysfawr. "

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Chwarae teg ar y cae chwarae

Mae cefnogwyr pêl-droed yn haeddu chwarae teg efo mynediad i gemau pêl-droed, yn ôl yr Aelod Senedd Gogledd Cymru Llyr Gruffydd

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd