Pam bod Llywodraeth Cymru wedi tynnu Betsi allan o fesurau arbennig pan mae'n dal i fethu?

Mae bwrdd iechyd a dreuliodd bum mlynedd mewn mesurau arbennig yn wynebu beirniadaeth bellach wedi adroddiad newydd damniol mewn i Adran Frys Ysbyty Glan Clwyd.

Cwestiynodd Llŷr Gruffydd, AS Plaid Cymru dros ogledd Cymru, pam y tynnwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr allan o fesurau arbennig ar ôl dau adroddiad damniol  i wasanaethau allweddol - y gwasanaeth fasgwlar oedd y llall - yn y mis diwethaf.

Dywedodd Mr Gruffydd: "Synnwyd rhai pan gymerwyd Betsi allan o fesurau arbennig ychydig cyn etholiadau'r Senedd y llynedd. Doedd Plaid Cymru ddim wedi'n argyhoeddi fod y Bwrdd Iechyd wedi troi cornel a gwneud y gwelliannau angenrheidiol. Yn anffodus rydym wedi cael ein profi'n iawn gyda dau adroddiad damniol newydd i wasanaethau allweddol.

"Mae staff y GIG wedi eu clodfori am eu gwaith arwrol yn ystod y pandemig, yn gwbl briodol. Aethon nhw tu hwnt i'r hyn oedd yn ddisgwyliedig ac maen nhw dal i deimlo pwysau Covid hir a straen parhaol y pandemic ar y GIG. Ond mae problemau BIPBC yn dyddio o cyn yr pandemic. Mae methiant hir sefydlog o ran cynllunio'r gweithlu, gyda miliynau'n cael eu gwario bob mis ar staff asiantaeth yn hytrach na buddsoddi yn y hir dymor o ran hyfforddiant, recriwtio ac - yn hollbwysig - cadw staff medrus. Mae llawer yn gadael oherwydd fod prinder  staff, sy'n golygu fod llawer o weithwyr meddygol profiadol yn rhoi'r gorau i'w swyddi. Mae'n gylch dieflig nad yw'r bwrdd presennol yn gallu mynd i'r afael a hi na'i wrthdroi. Rwy'n derbyn nad yw hyn yn broblem unigryw i Betsi, ond mae'n ymddangos bod yr effaith yn llawer mwy difrifol o ran gofal cleifion a moral staff o dan awdurdod y bwrdd. 

"Mae gan Lywodraeth Cymru cwestiynau i'w ateb. Pam gymerwyd BIPBC allan o fesurau arbennig cyn etholiadau’r Senedd y llynedd ar ôl pum mlynedd o broblemau parhaus? Ai chwarae gemau gwleidyddol yn unig oedd hyn? Dyna yw'r casgliad anochel pan welwn broblemau strwythurol parhaus fel y rhai a amlygwyd yn adroddiad diweddaraf Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

"Mynegodd cadeirydd y bwrdd ei hun, Mark Polin, yn cyfarfod y bwrdd wythnos ddiwethaf ei rwystredigaeth efo methiannau parhaus yn y gwasanaeth.

"Ni all y bwrdd gario mlaen o un argyfwng i'r llall. Dydi hi ddim yn deg i staff chwaith, maent yn haeddu gwell. Dwi eisiau gweld y bwrdd i lwyddo, a dwi eisiau mynegi fy nghefnogaeth lawn i'r staff, ond fedrai ddim sefyll i un ochr wrth i fethiant ddilyn methiant. Mae angen strategaeth glir oddiwrth y Gweinidog Iechyd a Llywodraeth Cymru - nhw gymerodd y bwrdd allan o fesurau arbennig ac mae'n rhaid iddyn nhw esbonio'n llawn y rhesymau dros y dewis hwn, yn enwedig pan nad yw'r bwrdd wedi gwella."

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2022-08-08 10:35:09 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd