Pryder am ddatblygiad tai enfawr yn Sir y Fflint

Yn ddiweddar mynegodd Llyr Gruffydd AS bryderon difrifol ynghylch maint y datblygiad tai ar raddfa fawr yn Sir y Fflint.

Mae datblygiad enfawr o 300 o gartrefi a fyddai'n uno dau bentref i bob pwrpas wedi'i gondemnio gan Aelod Senedd Plaid Cymru yn y Gogledd. 

Bu Llyr Gruffydd AS yn ymweld â safle Gladstone Way yn ddiweddar i weld maint y datblygiad iddo'i hun. Bydd yr ystâd dai arfaethedig yn ymuno â phentrefi Penarlâg a Mancot i greu'r hyn a ddisgrifiodd fel "un cytref enfawr.

"Bydd y datblygiad hwn yn effeithio'n ddifrifol ar seilwaith lleol. Mae'r ysgol, meddygfeydd lleol a'r rhwydwaith ffyrdd lleol eisoes yn ei chael hi'n anodd ymdopi. Bydd y datblygiad hwn ond yn gwneud pethau'n waeth.”

Mae ymgyrchwyr lleol eisoes wedi cyflwyno 2,500 o wrthwynebiadau wrth i'r cais cynllunio ddod gerbron pwyllgor cynllunio Cyngor Sir y Fflint yn ddiweddarach y mis hwn. Fe wnaeth Mr Gruffydd gyfarfod ag ymgyrchwyr a'r cynghorydd lleol Sam Swash ger y safle i ddysgu am eu pryderon.

Dywedodd y Cynghorydd Swash: "Yr ymgyrch yn erbyn y datblygiad tai hwn fu'r mwyaf o'i fath yn hanes diweddar Sir y Fflint. Er gwaethaf hynny, mae wedi'i gyflwyno o hyd fel safle a ddyrannwyd yng Nghynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint, gan arwain at gyflwyno'r cais cynllunio hwn. Mae'n cynrychioli penllanw tirfeddianwyr, datblygwyr preifat, y Cyngor Sir, a Llywodraeth Cymru yn ymuno er budd elw preifat ar draul trigolion Penarlâg a Mancot.

Rydym yn croesawu'n fawr gefnogaeth Llyr Gruffydd i'n hymgyrch i wrthwynebu'r cynllun anghyfrifol di-hid hwn, yn ogystal ag ymdrechion Llyr a'i gydweithwyr yn y Senedd i ddatgelu natur gwrth-ddemocrataidd Cynlluniau Datblygu Lleol yng Ngogledd Cymru, o Sir y Fflint i Wrecsam.”

Ychwanegodd Mr Gruffydd: "Rhaid i adran gynllunio Cyngor Sir y Fflint ystyried y pryderon lleol ynglŷn â'r datblygiad. Er bod angen cartrefi newydd yn yr ardal, nid yw'r datblygiad hwn yn addas ar gyfer cymuned fel Penarlâg.”

"Mae angen i bolisi cynllunio fod yn llawer mwy empathig i anghenion lleol wrth ystyried datblygiadau tai. Mae angen mwy o ddarpariaeth tai arnom, ond yr angen i fod y cartrefi cywir yn y mannau cywir. Rwyf hefyd yn pryderu am golli tir amaethyddol ar adeg pan mae angen i ni ystyried diogelwch bwyd. Mae'n eironig, ynte, fod Llywodraeth Lafur Cymru yn mynnu bod ffermwyr yn neilltuo tir amaethyddol ar gyfer coed a chynefin bywyd gwyllt tra ar y llaw arall yn galluogi datblygwyr tai mawr i gladdu rhannau helaeth o'n cefn gwlad gan concrid a tharmac."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-05-02 11:40:41 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd