Pryderon am sefydlu parc cenedlaethol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

 

Mae pryderon wedi eu codi y gallai cynlluniau i greu parc cenedlaethol newydd yng ngogledd-ddwyrain Cymru wneud prisiau tai yn anfforddiadwy i bobl leol.
 
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu creu parc cenedlaethol wedi'i leoli o amgylch Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, sydd eisoes wedi'i ddynodi'n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE).


 
Pe bai'r cynlluniau'n mynd yn eu blaen, hwn fyddai'r pedwerydd parc cenedlaethol yng Nghymru ochr yn ochr ag Eryri, Arfordir Penfro a Bannau Brycheiniog. Cafodd cynlluniau drafft yn dangos ardaloedd y gellid eu cynnwys eu datgelu gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ym mis Hydref y llynedd, gan gynnwys rhannau o Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam a Phowys.


 
Roedd yr addewid i sefydlu parc cenedlaethol newydd cyntaf Cymru ers 1957 yn rhan o faniffesto Llafur Cymru yn etholiad diwethaf y Senedd yn 2021.
Ond mae ofnau wedi eu codi gan wleidydd Plaid Cymru y gallai arwain at gynnydd mewn prisiau tai mewn lleoliadau sydd wedi'u cynnwys yn y parc.

 

Dywedodd Llyr Gruffydd y gallai hefyd arwain at broblemau gyda pharcio a thraffig, tebyg i'r rhai a brofir gan drigolion Eryri.
Wrth annerch Julie James, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gynllunio, yn siambr y Senedd, dywedodd: "Rwy'n ymwybodol bod effeithiau posibl ar fforddiadwyedd tai yn yr ardal honno i drigolion lleol a allai gael eu heffeithio'n anfwriadol gan y dynodiad.
"Rwyf hefyd yn ymwybodol iawn o'r angen i fuddsoddi mewn seilwaith priodol.

"Er mor werthfawr ydi cael ymwelwyr newydd i'r ardal, mae angen i ni osgoi sefyllfa lle rydyn ni'n efelychu rhai o'r heriau rydyn ni wedi'u gweld yn Eryri, lle bu problemau parcio, ffyrdd wedi'u blocio a diffyg cyfleusterau cyhoeddus digonol.
"Pa sicrwydd allwch chi ei roi i ni, fel rhan o'r gwaith o baratoi tuag at barc cenedlaethol newydd yng ngogledd-ddwyrain Cymru, bod yr holl ffactorau hyn yn cael eu hystyried?"

Mae CNC wedi cael y dasg gan weinidogion i werthuso'r achos dros y parc newydd ac fe'i hysbysebwyd yn flaenorol i ymgynghorwyr gynnal asesiad o ardaloedd y gellid eu cynnwys.
Bydd gofyn iddynt ddarparu crynodeb o'u canfyddiadau, gan gynnwys ffin ddrafft manwl o'r ardal dan sylw.
 
Mae CNC eisoes wedi cynnal sawl digwyddiad ymgynghori i'r cynigion, gyda map dros dro yn cynnwys lleoliadau fel Twyni Gronant, Mynydd Hôb, Dyffryn Ceiriog a Llyn Efyrnwy.

Mae CNC wedi cael y dasg gan weinidogion i werthuso'r achos dros y parc newydd ac fe'i hysbysebwyd yn flaenorol i ymgynghorwyr gynnal asesiad o ardaloedd y gellid eu cynnwys.
Bydd gofyn iddynt ddarparu crynodeb o'u canfyddiadau, gan gynnwys ffin ddrafft fanwl o'r ardal dan sylw.
 
Mae CNC eisoes wedi cynnal sawl digwyddiad ymgynghori i'r cynigion, gyda map dros dro yn cynnwys lleoliadau fel Twyni Gronant, Mynydd Gobaith, Dyffryn Ceiriog a Llyn Efyrnwy.

"Roeddwn i yn Eryri yn ddiweddar iawn ac roeddwn i'n cael gwybod am nifer y cerddwyr sy'n ystyried eu hunain yn warcheidwaid yr amgylchedd ond sy'n meddwl ei bod hi'n iawn gollwng eu croen banana ar y ffordd, oherwydd maen nhw'n meddwl ei fod yn fioddiraddadwy.
"Mae'r ffaith ei fod yn llawn o bethau na ddylid eu canfod yn yr amgylchedd hwnnw yn un o'r pethau maen nhw wedi bod yn gweithio'n galed iawn arno."

Ychwanegodd: "Roeddwn yn drist iawn o weld yr ystadegau sy'n dangos, ar y rhan fwyaf o'r prif lwybrau i fyny'r Wyddfa, bod halogiad bob dwy droedfedd gyda rhyw fath o sylwedd na ddylai fod yno.
"Mae helpu'r parciau cenedlaethol yn helpu eu hymwelwyr i ddeall effaith twristiaeth, a'r hyn y gallant ei wneud i wella'r amgylchedd hwnnw a pheidio â chymryd oddi wrtho, yn bwysig."
Dywedodd Ms James bod disgwyl i benderfyniad terfynol ar y cynlluniau gael ei wneud y flwyddyn nesaf.

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-05-13 15:07:59 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd