Ymgyrch ‘Achub Ein Meddygfeydd’ i adfer cyllid ar gyfer gwasanaethau meddygon teulu yng Nghymru.

 

Mae Llyr Gruffydd AS wedi annog Llywodraeth Lafur Cymru i fabwysiadu ymgyrch allweddol ‘Achub Ein Meddygfeydd’ BMA Cymru i adfer cyllid ar gyfer gwasanaethau meddygon teulu i 8.7% o gyllideb bresennol GIG Cymru.

Dywedodd Llyr Gruffydd -
“Practisau meddygon teulu yw’r porth i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Ond gan ein bod ar fin gweld y 100fed practis yn cau yng Nghymru mewn ychydig dros ddegawd, mae pob un ohonom ni yn deffro i'r ffaith fod y sector mewn argyfwng. Gwyddom fod mynediad at y gwasanaethau hyn yn symptomatig o broblemau capasiti. Mae’n gylch dieflig o feddygon teulu yn ymddeol yn gynharach neu’n gadael y proffesiwn oherwydd pwysau gwaith cynyddol, gan arwain at straen pellach ar weddill y gweithlu. Mae hyn i gyd yn arwyddion pellach o danariannu cronig gan Lywodraeth Lafur Cymru sy’n methu hyd yn oed gydnabod maint y broblem.”

Ers 2012, mae nifer y practisau meddygon teulu wedi gostwng o 473 i 374, gyda nifer o bractisau meddygon teulu hefyd yn cael eu rheoli’n uniongyrchol gan fyrddau iechyd oherwydd bod partneriaid yn rhoi contractau yn ôl. Dyma un o'r arwyddion cadarnaf fod meddygfa mew trafferth - y ffaith ei bod yn cael ei rheoli yn uniongyrchol gan yr awdurdod.  Mae cyfanswm nifer y meddygon teulu yng Nghymru hefyd wedi gostwng mwy na 400 mewn deng mlynedd oherwydd pwysau gwaith cynyddol a chyllidebau llai.
Mae anniddigrwydd eang ar draws gogledd Cymru, gan fod mynediad at bractisau meddygon teulu yn broblem gynyddol a bod mwy o bractisau a reolir gan fyrddau iechyd yn rhanbarth Betsi Cadwaladr nag yng ngweddill Cymru gyda’i gilydd.

Ychwanegodd Llyr Gruffydd -
“Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn cydnabod bod y problemau yn ein gwasanaeth iechyd yn rhedeg yn ddwfn ac yn gweithredu ar unwaith i fynd i’r afael â’r problemau ym maes gofal sylfaenol. Ochr yn ochr â gwrthdroi degawd o doriadau ac adfer y gyllideb practis cyffredinol i 8.7% o wariant y GIG, bydd Plaid Cymru yn gweithio gyda’r proffesiwn i ddatblygu rhaglen cadw a hyfforddi i recriwtio 500 yn fwy o feddygon teulu dros gyfnod o ddau dymor. Mae angen gweithredu dewr yn fwy nag erioed i achub ein GIG.

“Mae’r broblem yn un ar gyfer pob rhan o Gymru ond mae’n arbennig o ddifrifol yma yn y Gogledd, lle mae gennym ni 13 o bractisau a reolir a phroblemau enfawr gyda phractisau meddygon teulu o ran recriwtio a chadw. Yn y misoedd diwethaf rwyf wedi cyfarfod â meddygon teulu yn ardaloedd Glannau Dyfrdwy, Wrecsam a Chonwy ac mae’n amlwg nad oes gan y llywodraeth Lafur weledigaeth i sicrhau bod y rhan hanfodol hon o’r GIG yn cael ei diogelu a’i chryfhau. Mae angen gweithredu’n feiddgar.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-05-24 12:30:05 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd