Galw ar y llywodraeth i wneud yn siŵr nad yw pobl sydd â thiwmorau ar yr ymennydd yn disgyn rhwng dwy stôl.

 

Yn ddiweddar galwodd Llyr Gruffydd ar Lywodraeth Cymru i sicrhau nad yw pobl sydd â thiwmorau ar yr ymennydd "yn disgyn rhwng dwy stôl". Roedd hyn yn adleisio rhybuddion gan ymgyrchwyr bod angen gwneud mwy i gael gwared ar rwystrau sy'n bodoli yn y gwasanaeth iechyd.
Yn ddiweddar, cyfarfu Mr Gruffydd AS â chynrychiolwyr o Elusen Tiwmorau'r Ymennydd yn Nhŷ Hywel i ddangos ei gefnogaeth i Fis Ymwybyddiaeth Tiwmorau'r Ymennydd.

Dywed Elusen Tiwmorau'r Ymennydd mai dim ond drwy newid systematig y gellir mynd i'r afael â'r bylchau yn y gwasanaeth iechyd a datblygu Strategaeth Genedlaethol Tiwmor yr Ymennydd cynhwysfawr.
Gall pobl sydd â thiwmor ar yr ymennydd wynebu nifer o faterion, gan gynnwys nifer o gamddiagnosau a theithiau i feddygon teulu, i gael triniaethau llym neu beidio â chael mynediad at y gefnogaeth gan Nyrs Arbenigol Glinigol (CNS) ddynodedig.

Yn ôl The Brain Tumour Charity, mae tiwmorau'r ymennydd yn aml yn syrthio i'r pentwr 'rhy anodd' oherwydd natur y clefyd.
Mae mwy na 120 o wahanol fathau o diwmorau ymennydd a system nerfol ganolog, a all fod yn radd uchel, neu radd isel (heb fod yn falaen). O ganlyniad nid yw'r clefyd yn eistedd yn daclus yn y byd canser na'r clefyd prin.

Mae'r elusen hefyd yn dweud bod canserau'r ymennydd yn aml yn cael eu colli gan raglenni canser y GIG oherwydd y gwahaniaethau o ran sut maen nhw'n dechrau, datblygu ac yn cael eu tracio, o'i gymharu â mathau eraill o ganserau.
Dywedodd Llŷr Gruffydd AS: "Mae'n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn ogystal â llywodraethau ar draws y DU yn sicrhau nad yw pobl sydd â thiwmorau ar yr ymennydd yn disgyn drwy'r craciau yn y system gofal iechyd.

"Mae angen strategaeth wedi'i hystyried yn ofalus i sicrhau bod hyn yn ystyried yr holl gymhlethdodau ac yn rhoi anghenion cleifion yn flaenoriaeth.
"Fel gydag unrhyw afiechyd, y cyflymaf y gellir ei ddal y mwyaf tebygol yw hi i gleifion gael canlyniad positif.

"Dyna pam ei bod yn bwysig mynd i'r afael â'r rhwystrau y gall cleifion eu hwynebu wrth geisio mynd i gael diagnosis, a chael mynediad at ofal a thriniaeth.
"Mae sicrhau bod cleifion yn gallu cael diagnosis cyflymach yn gallu agor mwy o opsiynau i gleifion a'u teuluoedd gael digon o gefnogaeth.
"Gall hefyd ehangu cwmpas opsiynau cymryd rhan mewn ymchwil, lleihau difrifoldeb y symptomau, yn ogystal â helpu cleifion i wrthsefyll triniaethau llym yn well a lleihau'r angen am lawdriniaeth frys a risg uwch."

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Geraint Thomas
    published this page in Newyddion 2024-05-07 12:08:19 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd