Ysgol yn gwyrddio er mwyn arbed ynni ac arian

O'r chwith: Rachel Allen, Harvey Barratt, Llyr Gruffydd AS, Matthew Humphreys a rheolwr adnoddau'r ysgol Annette Gardner - gyda'r paneli haul yn y cefndir.

Mae ysgol uwchradd yn arwain y ffordd yn yr ymdrech i leihau allyriadau carbon sy'n effeithio ar newid hinsawdd.

Dyna farn AS Plaid Cymru dros ogledd Cymru Llyr Gruffydd wedi ymweld ag Ysgol Dinas Brân, yn Llangollen, i weld y prosiect ynni gwyrdd.

Meddai: "Mae yna lawer o sôn am fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ond mae hon yn enghraifft wych o gyngor ac ysgol yn mentro i wneud i bethau ddigwydd ar lawr gwlad.

"Does dim byd i atal y math yma o waith rhag cael ei gyflwyno i ysgolion ac adeiladau cyhoeddus eraill ledled y sir ac ar draws Cymru. Mae'n cyfuno llawer o gynlluniau arbed ynni syml sydd wedi'u gwneud yn bosibl gan fenthyciad di-log y mae'r arbedion ynni yn ei ad-dalu o fewn wyth mlynedd. Mae mor braf gweld hyn yn digwydd gyda chefnogaeth staff a disgyblion, a fydd yn gweld drostynt eu hunain beth fydd yn helpu i leihau ôl troed carbon yr ysgol.

“Un peth wnaeth argraff fawr arnaf yn ystod fy ymweliad oedd gweld disgyblion o bob oedran yn dangos eu gwybodaeth am ynni adnewyddadwy a bod angen gwneud mwy i fynd i’r afael â’r hyn a fydd yn un o faterion allweddol eu bywydau wrth iddynt dyfu.

"Diolch i gydlynydd prosiect Ynni Gwyrdd Ysgol Dinas Brân Rachel Allen, rheolwr adnoddau ysgol Annette Gardner, y pennaeth Mark Hatch a'r rheolwr busnes Jamie Roberts am ymweliad hynod ddiddorol.

"Gwnaeth y gwaith sy'n cael ei wneud gan Matthew Humphreys a Harvey Barratt o eco-gyngor yr ysgol a disgyblion ar draws y grwpiau blwyddyn argraff arnaf hefyd. Mae hwn yn ymrwymiad tymor hir er budd cenedlaethau'r dyfodol."

Fel rhan o Raglen Newid Hinsawdd ac Newid Ecolegol Cyngor Sir Dinbych, mae prosiect Greening Ysgol Dinas Bran yn edrych i arbed ynni ac arian i'r ysgol.

Mae'r prosiect gwyrdd yn Ysgol Dinas Bran a Chanolfan Hamdden Llangollen wedi gweld amrywiaeth o 150Kw o baneli solar wedi'u gosod ar do'r ysgol a fydd yn cynhyrchu trydan i'r ysgol ar y safle gan ddefnyddio ynni'r haul.

Mae elfennau eraill o'r gwaith yn cynnwys uwchraddio rheoli gwres a goleuadau LED. Disgwylir i'r prosiect cyfan leihau allyriadau carbon yr ysgol 73 tunnell y flwyddyn.

Cyhoeddodd Cyngor Sir Sir Ddinbych Newid Hinsawdd ac Argyfwng Ecolegol ym mis Gorffennaf 2019 ac ers hynny mae wedi ymrwymo i ddod yn Gyngor Dim Carbon Net a Cadarnhaol yn Ecolegol erbyn 2030.

Mae hyn yn cynnwys lleihau allyriadau'r Cyngor o'i adeiladau ochr yn ochr â fflyd, gwastraff a gynhyrchir mewn gweithrediadau, teithio busnes, cymudo staff a goleuadau stryd. Aeth y Paneli Solar newydd yn fyw ym mis Awst a bydd rheolaeth gwresogi a goleuadau LED i gyd wedi'u cwblhau erbyn y Nadolig.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol y Cyngor dros Wastraff, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd: “Rydym yn parhau i weithio ar sicrhau bod y Cyngor yn lleihau ei ôl troed carbon ac yn cynyddu bioamrywiaeth yn y sir.

“Mae'r prosiect hwn yn fudd mawr ar gyfer lleihau carbon a chost ac ar yr un pryd wella'r amgylchedd dysgu yn yr ysgol. Rydyn ni'n diolch i'r ysgol am weithio gyda'r Cyngor ar y prosiect pwysig hwn ”.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2021-09-28 11:37:13 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd