Cerbydau'n goryrru mewn pentref prysur yn 'rysáit ar gyfer trychineb'

On Chwith: Georgia Creig, Tony Godbert, Mari Martin-Matthews, Glen Evans o'r Gwesty'r Royal Oak â Waterloo, Llyr Gruffydd, Iwan Griffiths â Cyng. Liz Roberts.

 

'Oes rhaid aros am farwolaeth cyn cymryd unrhyw gamau?'

Mae pryderon gyda goryrru mewn nifer o gymunedau Dyffryn Conwy wedi cael eu codi gan gyda Aelod o'r Senedd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

Cyfarfu Mr Gruffydd â chynghorwyr lleol, gan gynnwys Liz Roberts o Blaid Cymru, yn ogystal â phobl busnes lleol a thrigolion i drafod y mater ym Metws-y-Coed.

Ymysg y problemau a godwyd oedd y goryrru sy'n digwydd ar y brif ffordd drwy Fetws y Coed, yn enwedig yn ystod y nosweithiau pan fo'r ffyrdd yn dawelach a rhai gyrwyr yn teimlo eu bod yn gallu rhoi eu troed i lawr. 

Dywedodd Mr Gruffydd: "Roedd yn gyfarfod cynhyrchiol iawn ac roedd y pryder am ddiogelwch cerddwyr ymhlith trigolion lleol yn amlwg iawn. Yn ystod y dydd yn yr haf ac ar benwythnosau gydol y flwyddyn, mae Betws y Coed yn gyrchfan boblogaidd iawn ac mae'r palmentydd yn gallu bod yn llawn iawn. Mae hynny'n arwain at orwario ar y ffyrdd, sydd yn aml â lorïau a hyfforddwyr mawr yn teithio ar eu hyd.

"Mae'n rysáit ar gyfer trychineb ac rwy'n llwyr gefnogi pob ymdrech i sicrhau bod cerddwyr yn cael eu cadw'n ddiogel. Fe amlinellodd y Cynghorydd Liz Roberts ac eraill yn y cyfarfod nifer o gynlluniau fyddai'n mynd â cherddwyr oddi ar y prif ffyrdd ac mae hynny'n ddull synhwyrol. Ond mae angen hefyd i Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, sy'n gyfrifol am ffyrdd A yn yr ardal, fod yn fwy rhagweithiol wrth sicrhau bod y ffyrdd yn ddiogel.

"Mae nifer o fannau cul ym Metws y Coed sydd angen mynd i'r afael â nhw. Trafodais bryderon hefyd am derfynau cyflymder yn Nolwyddelan a Chapel Curig yn ogystal â'r angen i ostwng y terfyn cyflymder i wella diogelwch wrth fynedfa safle Zipworld yn Nyffryn Conwy. Cefais wybod bod pedair damwain wedi bod gyda cheir yn y 12 mis diwethaf yn unig ac fe ddylai hynny beri pryder i ni gyd."

Ychwanegodd y Cynghorydd Liz Roberts, sy'n cynrychioli'r tri phentref ar Gyngor Conwy: "Gelwir am astudiaeth dichonoldeb ar draffig a rheoli cerddwyr ym Metws-y-Coed. Mae Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn ymwybodol iawn o'r pryderon. Rydw i a'r trigolion a'r busnesau yn y pentref yn croesawu unrhyw gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i edrych ar opsiynau amrywiol y gellid eu cyflwyno i arafu'r traffig ac yn y pen draw sicrhau diogelwch cerddwyr yn flaenoriaeth.

"Mae'r A470 yn ZipWorld dafliad carreg o Ganolfan Amgylchedd Awyr Agored Rhydycreuau, lle mae plant ar eu gweithgareddau awyr agored ysgol yn gorfod croesi'r ffordd. Gofynnwn eto am 'stribedi rŵan' ar y gyffordd hon i arafu'r traffig. Rwy'n gwybod bod ZipWorld yr un mor ymwybodol am welliannau i'r ffyrdd er mwyn lleddfu diogelwch ar y ffyrdd.

"Mae cludo ffyrdd trwy bentrefi Dolwyddelan a Chapel Curig bron a'ch hel oddi ar eich traed, wrth i'r gyrwyr deithio ymhell uwchlaw'r terfyn cyflymder ac mae trigolion a Chynghorwyr Cymunedol yn gofyn yn barhaus am wella arwyddion terfynau cyflymder.

"Pan fydd damweiniau yn digwydd ar yr A55 y ddau Gapel Curig a Betws y Coed yw'r llwybr amgen i Gaergybi a Chaer - yn aml yn achosi golygfeydd anhrefnus. Oes rhaid i ni aros am farwolaeth i gerddwyr neu foduro cyn cymryd unrhyw gamau?"
Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Gruffudd Jones
    published this page in Newyddion 2022-10-18 10:28:50 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd