‘Amharchus’: AS yn beirniadu HSBC am ofyn i etholwraig ailyrru neges yn Saesneg

Mae AS wedi beirniadu HSBC am fod yn amharchus ar ôl gofyn i etholwraig ailyrru neges yn Saesneg.

Dywedodd Llŷr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gogledd Cymru yn y Senedd, bod hyn yn “esiampl arall” o “ddiystyrwch llwyr” y banc “tuag at siaradwyr Cymraeg”.

Cysylltodd etholwr anhapus gyda’r gwleidydd o Blaid Cymru, ar ôl i aelod o dim gofal cwsmeriaid HSBC ddweud nad oeddent yn medru darllen y neges Gymraeg.

Mae HSBC wedi cael ei feirniadu yn ddiweddar ar ôl cyhoeddi y byddai ei linell ffôn Cymraeg yn cael ei ddiddymu yn mis Ionawr.  

Mae Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol y Senedd wedi ysgrifennu at y banc yn ei gyhuddo o ddangos “dirmyg” tuag at siaradwyr Cymraeg gan adio bod “methiant HSBC i gynnal dull sy’n cyd-fynd â'i werthoedd yn cael ei ystyried yn annidwyll ac yn annifyr”.

Cwestiynwyd be ddwedwyd gan José Carvalho, Pennaeth Cyfoeth a Bancio Personol HSBC ymddangosodd i roi tystiolaeth o flaen y pwyllgor, ddiwedd mis Tachwedd.

Dywedodd y banciwr bod y llinell gymorth Gymraeg yn derbyn tua 22 galwad y diwrnod a mai dim ond 6% o’r galwadau i’r yna oedd yn cael eu hateb yn Gymraeg.

Ond tarodd y pwyllgor yn ôl gan ddweud bod hyn yn golygu bod 94% o’r galwadau ddim yn cael eu hateb yn Gymraeg a bod hyn yn dangos methiant sylfaenol yng ngwasanaeth y banc.

Dywedodd y pwyllgor bod y nifer isel i’r llinell yn adlewyrchu “anallu” HSBC  i ddarparu gwasanaeth gweithredol a chyson sy'n diwallu anghenion ei gwsmeriaid Cymraeg eu hiaith.”

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS: “Mae hyn yn esiampl arall o ddiystyrwch llwyr HSBC tuag at siaradwyr Cymraeg.

“Mae o yn gwbl annerbyniol bod HSBC wedi gofyn i fy etholwraig ailyrru eu ymholiad iaith Gymraeg yn Saesneg.  

“Mae yna lawer iawn o rwystredigaeth a dicter yng Nghymru am agwedd HSBC tuag at yr iaith Gymraeg.

“Fel siaradwr Cymraeg fy hun a fel aelod o Bwyllgor Diwylliant y Sened rydw i yn rhannu’r rhwystredigaeth yna.

“Mae HSBC wedi cau nifer mawr o ganghennau lleol ar draws gogledd Cymru dros y degawd diweddar, sydd wedi creu problemau i nifer o gwsmeriaid.

“Dylid gael ei gofio bod llawer o gwsmeriaid HSBC yn bobl hŷn ac yn fregus, ac eu bod nhw angen gwasanaeth bancio wyneb i wyneb.

“Mae HSBC yn hoff o ddisgrifio ei hyn fel banc lleol y byd. Wel mae o’n hollol glir nid yw hyn yn wir yng Nghymru tra ei fod yn ymadael a siaradwyr Cymraeg ac yn ymadael ein strydoedd mawr trwy gau canghennau.

“Pan mae cwsmer yn e-bostio yn Gymraeg y lleiafswm y dylent dderbyn ydi ateb yn Gymraeg.

“Rydw i hefyd yn galw eto ar HSBC ailystyru y penderfyniad i gau y llinell gymorth Cymraeg.

“Dylid cofio bod nifer o gwsmeriaid yn defnyddio HSBC achos o’r llinell gymorth Gymraeg, ac heb os mae o’n wir bod y banc ddim wedi gwneud digon i’w hybu.

“Mae hyn yn ergyd mawr arall i’w cwsmeriaid yng Nghymru, yn enwedig cwsmeriaid hŷn sydd yn cael trafferth cael mynediad i wasanaeth digidol.

“Mae ymrwymiad y banc i trefnu galwad yn ôl yn Gymraeg o fewn 3 diwrnod gwaith yn hynod o amharchus i siaradwyr Cymraeg. Mae o hefyd yn ansensitif i’r pwysau ariannol mae rhai yn wynebu.

“I nifer iawn o bobl dydi cael mynediad i’w banc trwy’r Gymraeg ddim yn “ddewis” fel mae HSBC yn ei ddweud. Mae HSBC yn dweud eu bod nhw wedi ‘cadarnhau’ bod i gyd o’u cwsmeriaid yn medru bancio yn Saesneg.  

“Mae hyn yn agwedd sydd yn perthyn i ganrif arall. “Mae o hefyd yn anwir, yn enwedig i nifer o bobl hyn a bregus. Mae angen i HSBC newid y penderfyniad yma a symud tuag at hybu gwasanaethau Cymraeg, gan cynnwys derbyn e-byst iaith Gymraeg gan gwsmeriaid.”

Dywedodd neges HSBC i’r etholwraig: “Thank you for your recent e-message. You have sent your e-message to a HSBC website in the UK. Regrettably, I am unable to read your email.

“Hence, I request you to please resend your message in English so that I can look into your matter.

“I regret, I am unable to assist you with regards to any account specific enquiry via this messaging service.

“Your e-mail has been received by HSBC in the UK, where we may only respond to feedback and general banking queries relating to HSBC UK products and services.”

 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2023-12-22 11:30:26 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd