AS yn dathlu penblwydd Diwrnod Dim Ysmygu yng Nghymru

Ymunodd AS gyda ymgyrchwyr a disgyblion ysgol i ddathlu penblwydd Diwrnod Dim Ysmygu yng Nghymru.

Wnaeth Llŷr Gruffydd, sydd yn cynrychioli Gledd Cymru yn y Senedd, gyfarfod cynrychiolwyr o ASH Cymru a pobl ifanc o ar draws Cymru yn y Senedd.

Mae Diwrnod Dim Ysmygu yn ymgyrch i godi ymwybyddiaeth er mwyn helpu ysmygwyr sydd eisiau rhoi gorau i ysmygu, dangos cefnogaeth y nhw sydd wedi cychwyn ar siwrne rhoi gorau, ac i ddathlu y nhw sydd wedi bod yn llwyddiannus yn gwneud.  

Roedd y Diwrnod Dim Ysmygu yng Nghymru 40 mlynedd yn ôl yn 1984. Ers hynny mae’r nifer o oedolion yng Nghymru sydd yn ysmygu wedi gostwng o 33% i 13%.

Mae hyn yn golygu bod miloedd ar filoedd o bobl yn byw bywydau iachach hefo llawer iawn llai o risg o ganser a clefydau eraill sydd yn niweidiol ac yn peryglu bywyd.  

Yn y digwyddiad yn y Senedd clywodd Mr Gruffydd am y gwaith sydd wedi cymryd lle i ymladd caethiwed i dybaco mewn cymunedau yng Nghymru.

Dysgodd y disgyblion roedd yno am y niwed mae ysmygu yn achosi i iechyd, a dysgwyd am effaith sigaréts ar yr amgylchedd a sut mae nhw yn niweidio ein moroedd a bywyd gwyllt.

Dywedodd Llŷr Gruffydd AS: “Roedd hi yn bleser cyfarfod tîm ASH Cymru yn y Senedd ac i glywed am y gwaith pwysig y mae nhw wedi bod yn gwneud i ymladd caethiwed tybaco yng Nghymru ac yn ein cymunedau.

“Mae o yn bwysig bod pobl ifanc yn enwedig yn dysgu am sut y gall ysmygu niweidio eu hiechyd yn o gystal a’r amgylchedd fel eu bod nhw yn cael eu hannog i beidio pigo fyny’r arferiad.

“Mae o yn hynod o galonogol bod y nifer o oedolion sydd yn ysmygu yng Nghymru wedi gostwng o 33% i 13% ers y Diwrnod Dim Ysmygu cyntaf yn 1984.

“Mae hyn yn golygu bod llawer llai o bobl wedi colli eu bywydau mewn ffordd anamserol na fyddai wedi digwydd fel arall.

“Ond mae dal mwy i’w wneud achos fel mae’n glir or data ar gyfer y 13% o oedolion sydd dal yn ysmygu yng Nghymru ysmygu ydi y prif reswm am iechyd gwael a marwolaeth cynnar yn o gystal a ffactor sylweddol mewn anghydraddoldeb iechyd.

“Dyna pam y mae hi yn bwysig i gario ymlaen bwrw ymlaen tuag at y nod o gael Cymru sydd yn rhydd o ysmygu achos byddai ei chyrraedd yn golygu y bydd mwy o fywydau yn cael eu hachub yn y dyfodol.  

“Mae Diwrnod Dim Ysmygu yn amser i adlewyrchu ar y niwed mae ysmygu dal yn achosi i nhw sydd yn dal i ysmygu a’r bobl o’i chwmpas nhw, yn o gystal a amser i fod yn obeithiol y bydd ysmygu yn dod i ben yng Nghymru o fewn y 40 mlynedd nesaf.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2024-04-04 15:21:51 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd