Datganiad ynglŷn â dyfodol Meddygfa Betws y Coed a chyfarfod cyhoeddus

Mae’r newyddion bod meddygon ym mhractis Meddygfa Betws y Coed i ddod a’u cytundeb i ben ym mis Ebrill 2024 wedi arwain at ymateb gan y cyngor cymuned, cynghorydd sir yr ardal, yr Aelod Seneddol rhanbarthol a’r mudiad llais cleifion Llais.

Maent wedi cydweithio i gynnal cyfarfod cyhoeddus a fydd yn caniatáu i bobl leol roi eu barn a gofyn cwestiynau am y cynlluniau ar gyfer gwasanaethau gofal sylfaenol yn Nyffryn Conwy.

Cyhoeddodd Llŷr Gruffydd AS Gogledd Cymru, Cynghorydd Sir Conwy Liz Roberts a chynrychiolwyr Llais Gogledd Cymru a Chyngor Cymuned Betws y Coed y datganiad canlynol:

“Byddwn yn cynnal cyfarfod cyhoeddus Nos Lun, Ionawr 8fed am 7yh yn y Neuadd Goffa ym Metws y Coed ac rydym wedi gwahodd uwch benaethiaid Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) i ddod i glywed barn y gymuned leol.

“Mae hon yn ardal wledig gyda phoblogaeth oedrannus sydd angen cynnal practis meddyg teulu.  Y dewisiadau amgen posibl sy’n cael eu crybwyll i’r cleifion presennol yw teithio i Gerrigydrudion a Llanrwst, ond nid yw’r naill na’r llall yn hygyrch i lawer o gleifion y practis presennol, sy’n byw dros ardal ddaearyddol eang.  Mae yna hefyd fewnlifiad o ymwelwyr i Eryri trwy gydol y flwyddyn.  Mae angen ystyried hyn wrth edrych ar ddarpariaeth gwasanaethau gofal sylfaenol.

“Mae’n hollbwysig bod BIPBC yn ceisio recriwtio contractwr newydd, neu o fethu gwneud hyn, yn rhoi cynlluniau clir a chadarn ar waith i sicrhau fod parhad yn y gwasanaethau y mae’r gymuned hon eu hangen ac yn eu haeddu.  Rydym yn annog pobl i fynychu’r cyfarfod cyhoeddus ar 8 Ionawr ac i gymryd rhan yn y trafodaethau am eu darpariaeth gofal iechyd.”

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a:

Llais Gogledd Cymru

Ffôn: 01248 679284  

E-bost: [email protected]

 

Cyngor Cymuned Betws-y-Coed

Ffôn:  07778576940  

E-bost: [email protected]

 

Swyddfa Llyr Gruffydd                    

Ffôn: 01824 703593

E-bost: [email protected]

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2024-01-04 13:45:14 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd