Galw am lwybr seiclo newydd i Ddyffryn Clwyd

Llyr Gruffydd AS a'r Cynghorydd Emrys Wynne ar yr A525 rhwng Rhuthun a Dinbych

Mae cynghorydd Plaid Cymru ac MS rhanbarthol Gogledd Cymru wedi galw am lwybr beicio a cherdded gwell i gysylltu dau dref yn Nyffryn Clwyd.


Daeth yr alwad i ddatblygu Llwybr Teithio er mwyn cysylltu Rhuthun a Dinbych gan y Cynghorydd Emrys Wynne, sy'n cynrychioli Rhuthun.

Mewn ymateb i ‘Sgwrs Sirol’ Cyngor Sir Dinbych, mae’r Cynghorydd Emrys Wynne wedi pwysleisio’r angen i ail-ymweld â chynlluniau blaenorol i ddatblygu Llwybr Beicio/Cerdded sy’n cysylltu Rhuthun a Dinbych a’u cynnwys ar gyfer blaenoriaethu yng Nghynllun Corfforaethol nesaf Sir Ddinbych. Er bod beicwyr a cherddwyr bellach yn gallu beicio a cherdded yn ddiogel ar hyd llwybr pwrpasol rhwng Rhuthun a Rhewl, nid yw'n bosibl parhau â'r daith y tu hwnt i'r ddau le hyn heb ddefnyddio ffyrdd dosbarth A a B prysur.

 

Meddai: "Trwy flaenoriaethu Llwybr Teithio Gweithredol yn ei Gynllun Corfforaethol newydd, bydd yn ofynnol i Gyngor Sir Dinbych geisio cyllid i ddatblygu cynllun o'r fath. Bydd angen cyllid a gweithlu ar gyfer cynnal astudiaeth ddichonoldeb gychwynnol, a fydd yn arwain at wneud achos clir a chryf dros ddatblygu'r Llwybr Teithio Gweithredol. Byddai'r achos cryf hwn yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar hyd cais am arian digonol ar gyfer ei ddatblygu.

"Gan gael Llwybr Teithio Gweithredol a fydd yn caniatáu i bobl feicio i Ddinbych ac ymlaen yn y pen draw tuag at Llanelwy, bydd llwybr beicio/cerdded 12 milltir o hyd yn cysylltu â llwybr presennol Llanelwy-Rhyl ac yn ymuno â Llwybr Arfordirol Gogledd Cymru, sy'n ymestyn am 109 milltir o Gaergybi i Gaer."

Mae cyflwyniad y Cynghorydd Wynne hefyd yn sôn am yr angen am lwybr beicio a cherdded diogel sy'n cysylltu Pwllglas a Rhuthun trwy Llanfair Dyffryn Clwyd. Mae'r llwybr Rhuthun i Rhewl yn boblogaidd gyda beicwyr a cherddwyr. Byddai llwybr Teithio Gweithredol tebyg i Llanfair Dyffryn Clwyd a thu hwnt i Pwllglas a Llysfasi yn fuddiol i ddefnyddwyr a'r economi leol, meddai.

Ychwanegodd y Cynghorydd Wynne fod angen cynghrair drawsbleidiol i wthio hyn ymlaen: "Mae aelodau Cyngor Sir Ddinbych sy'n cynrychioli'r cymunedau ar hyd yr A525 rhwng Rhuthun a Dinbych yn llwyr gefnogi'r angen i symud ymlaen Llwybr Teithio Gweithredol rhwng y ddwy dref."

Dywedodd Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, ei fod yn cefnogi'r cynnig teithio newydd i'r carn: "Nid ffyrdd prysur yw'r rhai mwyaf addas i gerddwyr a beicwyr fwynhau buddion cefn gwlad. Liciwn i weld llwybr teithio gweithredol pwrpasol yn cysylltu'r ddwy dref bwysig yma fel rhan o rwydwaith ehangach o lwybrau i annog pobl i deithio ar droed neu ar feic er budd yr amgylchedd a'u hiechyd a'u lles eu hunain.

"Mae poblogrwydd cynyddol beicio yn rhywbeth i'w annog ac mae cael llwybrau pwrpasol yn un ffordd o wneud hynny."

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Marc Jones
    published this page in Newyddion 2021-09-06 12:02:38 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd