Newyddion

AS y gogledd yn galw am asiantaeth newydd nid-er-elw i arbed arian GIG ar ffioedd preifat 'dyfrio llygaid'

Mae AS dros Ogledd Cymru yn galw am sefydlu asiantaeth newydd nid-er-elw i ddarparu help staffio ac arbed arian ar gyfer y GIG.

Siaradodd Llyr Gruffydd, sy'n cynrychioli'r rhanbarth yn y Senedd, ar ôl clywed bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), wedi gwario £48.8 miliwn ar staff asiantaeth a banc a gyflenwyd gan gwmnïau sy'n cael eu rhedeg yn breifat yn 2021-22.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn condemnio mesurau gwrth-streic 'ffiaidd' Sunak

Mae Aelod o Senedd Plaid Cymru wedi condemnio mesurau gwrth-streic newydd sydd wedi'u cynnig gan Rishi Sunak fel rhai "ffiaidd".

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canmoliaeth i Gadeirydd sy'n ymddeol dros adfer ffynnon hynafol

Bydd Elfed Williams yn sefyll i lawr yn y Flwyddyn Newydd fel Cadeirydd elusen Cymdeithas Cadwraeth leol Llanrhaeadr. Mae wedi helpu i lywio'r elusen dros y deng mlynedd diwethaf wrth godi cyllid a goruchwylio gwaith adfer y ffynnon hynafol a'r pontydd sydd wedi'u lleoli yn y gelli hardd a heddychlon y drws nesaf i Eglwys Santes Dyfnog yn Llanrhaeadr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gall nyrs werthu’i chartref i talu am driniaeth breifat

Mae trafferthion un nyrs o Wrecsam yn amlygu sut mae'r GIG yn cael ei breifateiddio’n llechwraidd yn dilyn degawd o danariannu a chynnydd mewn rhestrau aros, medd un o Aelodau Senedd Gogledd Cymru.

Mae hi bellach yn ystyried gwerthu ei chartref er mwyn talu am ofal iechyd preifat fyddai'n ei galluogi i barhau i weithio yn ei swydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynllun gardd gymunedol yn blodeuo

O'r chwith: Llyr Gruffydd MS, trigolyn Harold Hill, Llys Erw warden Elwyn Jones, swyddog cartrefi Sharon Sparrow, Albert Latham, Jamie Stratton, Laurence Stratton, Mair Davies and Gareth Jones o Cadwch Cymru'n Daclus.

Mae cynllun cymunedol i greu prosiect garddio ar gyfer fflatiau lloches yn Rhuthun yn cymryd siâp diolch i Gadwch Gymru'n Daclus a gwirfoddolwyr.

Mae'r cynllun yn Llys Erw, canolfan gysgodol sy'n cael ei redeg gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn, yn cynnwys tŷ gwydr, offer sied wedi codi gwelyau ar gyfer ffrwythau, coed ffrwythau a bylbiau i'w phlannu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am ryddhau adroddiad ymchwiliad tân

Dylai'r adroddiad hirhoedlog i'r tân yn ffatri Kronospan yn y Waun gael ei ryddhau ar unwaith.

Dyna farn Aelod o'r Senedd Plaid Cymru o Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd, a ddywedodd fod yr oedi wrth ryddhau'r ymchwiliad yn achosi anesmwythder yn y gymuned leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pentre'n protestio dros pryderon goryrru

Capsiwn: Llyr Gruffydd AS. gydag ymgyrchwyr lleol yng Nglasfryn.

Mae pryderon goryrru trwy bentref ar yr A5 wedi ysgogi trigolion lleol i lwyfannu protest liwgar.

Roedd pentrefwyr yng Nglasfryn ger Cerrigydrudion yn chwifio placardiau ac yn galw ar fodurwyr i arafu wrth iddynt ysbïo trwy'r unig bentref ar yr A5, lon sy’n ymestyn o Gaergybi i'r Amwythig lle does dim cyfyngiadau cyflymder arni.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod o'r Senedd yn annog y cyhoedd i 'weithredu'n FAST' ar strôc

O'r chwith i'r dde, Emma Burke, Gerald McMillen, Linda McMillen a Llyr Gruffydd, MS

Mae Llyr Gruffydd, Aelod Senedd gogledd Cymru yn cefnogi galwad y Gymdeithas Strôc i 'basio'n FAST' y Diwrnod Strôc y Byd hwn, drwy annog ei etholwyr i fod yn ymwybodol o'r angen i 'weithredu'n FAST' os ydynt yn adnabod symptomau strôc.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Swyddfa'r Post yn achubiaeth i lawer o gymunedau yn y gogledd medd AS Plaid Cymru

O'r chwith i'r dde: Laura Tarling, Rheolwr Materion Allanol De Cymru a Lloegr a Llyr Gruffydd

Efo mwy a mwy o fanciau'r stryd fawr yn cau ar draws gogledd Cymru, mae llawer o bobl yn teimlo'n sownd yn ariannol a heb fynediad at arian yn ystod yr argyfwng costau byw presennol. Dyna farn Aelod o'r Senedd Llyr Gruffydd Plaid Cymru a wnaeth gyfarfod cynrychiolwyr o Swyddfa'r Post yn y Senedd yr wythnos hon i drafod eu gwasanaethau ar draws y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cerbydau'n goryrru mewn pentref prysur yn 'rysáit ar gyfer trychineb'

On Chwith: Georgia Creig, Tony Godbert, Mari Martin-Matthews, Glen Evans o'r Gwesty'r Royal Oak â Waterloo, Llyr Gruffydd, Iwan Griffiths â Cyng. Liz Roberts.

 

'Oes rhaid aros am farwolaeth cyn cymryd unrhyw gamau?'

Mae pryderon gyda goryrru mewn nifer o gymunedau Dyffryn Conwy wedi cael eu codi gan gyda Aelod o'r Senedd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd