Newyddion

Angen arian Llywodraeth Cymru i adfer pont hanesyddol

Y Cynghorydd sir Plaid Cymru Meyrick Lloyd-Davies gyda Llyr Gruffydd MS ym Mhont Llannerch

Mae pontydd hanesyddol yng Nghymru yn wynebu bygythiadau cynnyddol oherwydd llifogydd, mae MS Gogledd Cymru yn ofni.

Roedd Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, yn siarad wedi ymweld â Phont Llannerch ger Trefnant yn Nyffryn Clwyd, a chwalwyd yn llifogydd fis Ionawr, gyda’r cynghorydd lleol Meyrick Lloyd-Davies.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Carthion amrwd yn difetha pentre, medd AS Plaid

O'r chwith: Cynghorydd sir Conwy, Liz Roberts, cadeirydd cyngor cymuned Capel Curig Gethin Davies, Llyr Gruffydd MS, cynghorydd cymuned Shan Ashton.

Mae MS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi galw am weithredu ar frys gan Dŵr Cymru dros gwynion bod carthffosiaeth amrwd yn rhedeg trwy gyrchfan wyliau boblogaidd.

Mae gan bentref Capel Curig yn Eryri boblogaeth sy'n cynyddu bedair gwaith drosodd yn yr haf ac ni all y system ddraeniau ymdopi â'r pwysau ychwanegol yn ogystal â glaw trwm mwy cyson.

Cyfarfu Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, â chynrychiolwyr lleol i drafod y broblem ar y safle.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Herio'r Toriaid am dorri budd-daliadau

Part of Rhyl still the most deprived area in Wales - North Wales Live

Mae MS Gogledd Cymru Plaid Cymru wedi herio’r Torïaid i amddiffyn cynlluniau i dorri Credyd Cynhwysol i fwy na chwarter yr holl deuluoedd sy’n byw mewn un etholaeth yn y Gogledd.

Mae arolwg gan Ymddiriedolaeth Joseph Rowntree wedi datgelu mai Dyffryn Clwyd, sy’n cynnwys y Rhyl, Dinbych a Prestatyn, fydd yn un o’r ardaloedd i ddioddef waethaf gyda 26% o’r holl deuluoedd yn hawlio Credyd Cynhwysol neu Gredydau Treth Gweithio.


Mae Llywodraeth Dorïaidd y DU yn bwriadu lleihau taliadau Credyd Cynhwysol o £1040 y flwyddyn o fis Hydref.


Dywedodd Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru, y byddai'r toriad yn taro'r rhai mwyaf bregus galetaf ar adeg o gostau byw cynyddol ac ansicrwydd swyddi: "Mae'r Torïaid yn Llundain yn ymddangos yn hapus iawn i daflu biliynau o bunnoedd o arian cyhoeddus at eu ffrindiau cyfoethog, sydd wedi tyfu'n gyfoethocach ar gontractau PPE ac ati. Nawr maen nhw'n disgwyl i'r tlotaf yn ein cymunedau dalu'r pris gyda'r toriad gwarthus yma o £20 yr wythnos mewn Credyd Cynhwysol.

"Mae gan etholaeth Dyffryn Clwyd rai o'r cymunedau tlotaf yng Nghymru ac mae ymhlith y 10 ardal yr effeithiwyd arnynt waethaf yng Nghymru o ran y toriad yma. Tybed beth yw barn yr AS Torïaidd lleol am yr ymosodiad hwn ar filoedd o deuluoedd lleol? A wnawn nhw barhau i gefnogi Llywodraeth y DU neu a fyddent yn sefyll dros gymunedau dan bwysau?"

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogi ffermwyr llaeth

News and Info from Deeside, Flintshire, North Wales

Mae dau ffermwr llaeth o Sir y Fflint sydd wedi gosod peiriant gwerthu poteli llaeth ar eu fferm ger Trelogan wedi ennill cefnogaeth AS Gogledd Cymru Plaid Cymru yn eu brwydr gyda’r awdurdod cynllunio lleol.

Cafodd Elliw ac Einion Jones siom o glywed nad yw eu peiriant gwerthu ar fferm Mynydd Mostyn yn cwrdd â meini prawf cynllunio ac wedi cael ei wrthod fel datblygiad a ganiateir gan swyddogion cynllunio Cyngor Sir y Fflint.

Nawr mae Aelod rhanbarthol Seneddol Plaid Cymru wedi ymuno â'r frwydr. Dywedodd Llyr Gruffydd, MS Gogledd Cymru Plaid Cymru: "Mae ffermwyr yn cael eu annog i arallgyfeirio o hyd ac mae Elliw ac Einion Jones wedi gwneud hynny. Mae ffermwyr llaeth Cymru wedi cael amser arbennig o anodd yn ystod y blynyddoedd diwethaf gyda methiant amryw o broseswyr llaeth a'r wasgfa gyson o du archfarchnadoedd. Ar yr un pryd mae'r peiriant gwerthu yn cynnig gwasanaeth i gymuned wledig ac, yn ôl pob cyfrif, mae'n stori lwyddiant wledig go iawn.

"Er fy mod yn deall bod yn rhaid i gynghorau orfodi rheolau cynllunio, mae canllawiau cynllunio yno i'w dehongli yn eu cyd-destun. Mae'n anodd credu bod y fenter ffermio fach hon yn achosi problemau ar unrhyw raddfa pan allwn weld yr un awdurdod lleol yn rhoi caniatâd ar gyfer cannoedd o tai newydd yng nghefn gwlad a chaeau gleision.

"Mae'n ymddangos bod polisi cynllunio yn ffafrio'r datblygwyr mawr yn hytrach na'r mentrau bach sydd - hyd y gwelaf i - yn gwneud cyfraniad buddiol i fwyd lleol ac economi wledig gynaliadwy. Byddwn yn annog Elliw ac Einion i ddod â'r cais cynllunio hwn gerbron y pwyllgor cynllunio i'w hystyried. Mae'r gefnogaeth gyhoeddus enfawr i'r fenter hon yn arwydd o ba mor werthfawr yw hi. "

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Rhewi Treth Gyngor gyda chronfeydd heb eu gwario” - mae Plaid Cymru yn nodi cynlluniau ar gyfer diwygio

Byddai Treth y Cyngor yn cael ei rhewi o dan gynlluniau a ddadorchuddiwyd heddiw gan Plaid Cymru. Ar gyfer trethdalwyr yn Wrecsam, lle mae Treth Gyngor ar fin codi 6.95% y flwyddyn i ddod, gallai hynny olygu arbedion o bron i £ 100 y flwyddyn ar gyfer eiddo Band D.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd