Newyddion

Mae Swyddfa'r Post yn achubiaeth i lawer o gymunedau yn y gogledd medd AS Plaid Cymru

O'r chwith i'r dde: Laura Tarling, Rheolwr Materion Allanol De Cymru a Lloegr a Llyr Gruffydd

Efo mwy a mwy o fanciau'r stryd fawr yn cau ar draws gogledd Cymru, mae llawer o bobl yn teimlo'n sownd yn ariannol a heb fynediad at arian yn ystod yr argyfwng costau byw presennol. Dyna farn Aelod o'r Senedd Llyr Gruffydd Plaid Cymru a wnaeth gyfarfod cynrychiolwyr o Swyddfa'r Post yn y Senedd yr wythnos hon i drafod eu gwasanaethau ar draws y rhanbarth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cerbydau'n goryrru mewn pentref prysur yn 'rysáit ar gyfer trychineb'

On Chwith: Georgia Creig, Tony Godbert, Mari Martin-Matthews, Glen Evans o'r Gwesty'r Royal Oak â Waterloo, Llyr Gruffydd, Iwan Griffiths â Cyng. Liz Roberts.

 

'Oes rhaid aros am farwolaeth cyn cymryd unrhyw gamau?'

Mae pryderon gyda goryrru mewn nifer o gymunedau Dyffryn Conwy wedi cael eu codi gan gyda Aelod o'r Senedd Plaid Cymru, Llyr Gruffydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gwasanaeth ysbyty allweddol ar ei liniau oherwydd prinder staff - Aelod Senedd Plaid 'Beth ydych chi'n ei wneud i gefnogi GIG rheng flaen?'

Mae gwasanaeth ysbyty hanfodol mewn perygl o fethu oherwydd diffyg staff, mae AS Plaid Cymru wedi rhybuddio.

Dywedodd Llyr Gruffydd, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ogledd Cymru, fod yr uned radiotherapi yn Ysbyty Glan Clwyd yn brin o staff cronig mewn rhai ardaloedd a bod penaethiaid y GIG yn gorfod allanoli mwy a mwy o driniaeth canser i ganolfannau eraill yn Lloegr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn canmol elusen anabledd blaenllaw

Mae aelod o Blaid Cymru dros Ogledd Cymru, Llyr Gruffydd wedi diolch i elusen flaenllaw am eu gwaith gyda phobl anabl, gan gynnwys aelod o'r teulu a oedd yn byw yng Nghartref Leonard Cheshire.

Ymunodd gwleidyddion, ffrindiau a theuluoedd â phobl anabl ar draws Wrecsam a Sir y Fflint ar gyfer digwyddiad arddangos 'My Voice, My Choice', a gaiff ei redeg gan yr elusen anabledd blaenllaw Leonard Cheshire. Ymysg y gwleidyddion oedd yn bresennol oedd Ken Skates AS a roddodd araith allweddol ar gynhwysiant cymdeithasol, gyda Sam Rowlands AS a Llyr Gruffydd AS hefyd yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb fywiog ar ymgyrchu ac eiriolaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Un o bob wyth swydd nyrsio yn wag yn Betsi Cadwaladr

Ystadegau newydd syfrdanol ar brinder staff yn y bwrdd iechyd.

Mae Aelod Seneddol o Blaid Cymru wedi dweud ei fod wedi cael sioc ond heb ei synnu o glywed bod un o bob wyth swydd nyrsio a bydwreigiaeth yng ngogledd Cymru yn wag.

Mae’r problemau sy’n wynebu’r proffesiwn meddygol o fewn bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr hyd yn oed yn fwy enbyd gyda 20% o swyddi’n cael eu llenwi gan feddygon locwm dros dro ac 8% pellach o gyfradd swyddi gwag.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Wrecsam Yn Colli Allan Dros Gyllido Iechyd Carcharorion

Rhaid i Lywodraeth y DU ariannu iechyd carcharorion yng Nghymru yn briodol. Dyna'r alwad a ddaeth gan Blaid Cymru ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod 'pedwar mater adolygiad barnwrol yn agored bellach a oedd yn ymwneud yn bennaf â gwasanaethau gofal iechyd yng Ngharchar Berwyn'.

Gwnaethpwyd y datguddiad yn adroddiad diweddaraf bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bwrdd iechyd yn chwilio am seithfed prif weithredwr mewn naw mlynedd

Mae Llyr Gruffydd, AS Gogledd Cymru Plaid Cymru, wedi ymateb i’r newyddion bod prif weithredwr bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn rhoi’r gorau i’r swydd yn ddiweddarach eleni:

“Rwy’n dymuno’n dda i Jo Whitehead sy’n amlwg yn wynebu amgylchiadau personol anodd iddi. Mae’r ymadawiad hwn yn golygu y bydd BIPBC nawr yn chwilio am ei seithfed prif weithredwr neu Brif Swyddog dros dro mewn dim ond naw mlynedd ac mae hynny’n symptomatig o sefydliad sy’n ei chael hi’n anodd o ran arweinyddiaeth a chyfeiriad.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pam bod Llywodraeth Cymru wedi tynnu Betsi allan o fesurau arbennig pan mae'n dal i fethu?

Mae bwrdd iechyd a dreuliodd bum mlynedd mewn mesurau arbennig yn wynebu beirniadaeth bellach wedi adroddiad newydd damniol mewn i Adran Frys Ysbyty Glan Clwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorau 'angen cefnogaeth barhaus nid toriadau pellach'

Mae cynghorwyr Plaid Cymru ar Ynys Môn wedi cyfarfod â'u MS rhanbarthol Llyr Gruffydd i drafod gwella'r berthynas rhwng y Senedd a llywodraeth leol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Canmoliaeth i gynllun hyfforddi prentisiaid

Mae cwmni peirianneg sifil blaenllaw sydd wedi'i leoli yng ngogledd Cymru wedi ei ganmol am ei ymrwymiad i hyfforddi prentisiaid lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd